KKU Road Show ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2562

วันและสถานที่จัดงาน KKU Road Show

1 พฤศจิกายน 2562 - หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4 พฤศจิกายน 2562 - หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
5 พฤศจิกายน 2562 - เลยพิทยาคม เลย
7 พฤศจิกายน 2562 - บึงกาฬ บึงกาฬ
8 พฤศจิกายน 2562 - ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
12 พฤศจิกายน 2562 - ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
13 พฤศจิกายน 2562 - กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
14 พฤศจิกายน 2562 - สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
18 พฤศจิกายน 2562 - มุกดาหาร มุกดาหาร
19 พฤศจิกายน 2562 - อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
20 พฤศจิกายน 2562 - ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
9 ธันวาคม 2562 - สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 ธันวาคม 2562 - บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
17 ธันวาคม 2562 - ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีษะเกษ

กำหนดการ KKU Road Show

08.30 – 09:00 น. - ครูแนะแนวและนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมงานด้วยการสแกน QR Code
09:00 – 09:10 น. - พิธีเปิดโดยผู้อำนวยโรงเรียน
09:10 – 09:30 น. - นโยบายการรับเข้าศึกษาในมหำวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2563
10:30 – 11:30 น. - แนะนำคณะสาขาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้แทนจากคณะ
11:30 – 12:30 น. - ประกวด Talent Contest