รายชื่อโรงเรียนที่ส่งข้อมูลนักเรียน
ลำดับ โรงเรียน นร. ม.4 นร. ม.5 นร. ม.6 นร. ปวช.1 นร. ปวช.2 นร. ปวช.3
1. กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก 24 14 15 0 0 0
2. กนกศิลป์พิทยาคม 54 43 51 0 0 0
3. กมลาไสย 381 363 323 0 0 0
4. กระสังพิทยาคม 489 475 454 0 0 0
5. กระเทียมวิทยา 0 124 124 0 0 0
6. กระแชงวิทยา 72 70 41 0 0 0
7. กลันทาพิทยาคม 36 22 20 0 0 0
8. กวนวันวิทยา 10 7 7 0 0 0
9. กันทรลักษ์วิทยา 577 607 576 0 0 0
10. กันทรวิชัย 125 92 93 0 0 0
11. กันทรารมณ์ 465 425 370 0 0 0
12. กัลยาณวัตร 649 674 676 0 0 0
13. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 55 54 65 0 0 0
14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 51 72 70 0 0 0
15. กาบเชิงวิทยา 119 116 118 0 0 0
16. การกุศลวัดบูรพา 0 0 10 0 0 0
17. การกุศลวัดสระทอง 0 1 4 0 0 0
18. การกุศลวัดหนองแวง 0 0 46 0 0 0
19. กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 0 617 557 0 0 0
20. กำแพง 379 354 336 0 0 0
21. กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 7 9 8 0 0 0
22. กุงแก้ววิทยาคาร 0 0 34 0 0 0
23. กุฉินารายณ์ 258 205 158 0 0 0
24. กุดขอนแก่นวิทยาคม 59 77 63 0 0 0
25. กุดข้าวปุ้นวิทยา 0 0 10 0 0 0
26. กุดจับประชาสรรค์ 134 151 117 0 0 0
27. กุดชุมวิทยาคม 292 290 272 0 0 0
28. กุดดินจี่พิทยาคม 0 0 12 0 0 0
29. กุดดู่พิทยาคม 0 0 7 0 0 0
30. กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) 0 0 10 0 0 0
31. กุดตุ้มวิทยา 18 15 24 0 0 0
32. กุดบงพิทยาคาร 128 103 97 0 0 0
33. กุดบากพัฒนาศึกษา 250 234 194 0 0 0
34. กุดสะเทียนวิทยาคาร 46 38 48 0 0 0
35. กุดเรือคำพิทยาคาร 0 78 60 0 0 0
36. กุตาไก้วิทยาคม 38 31 38 0 0 0
37. กุมภวาปี 357 318 307 0 0 0
38. กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 0 0 5 0 0 0
39. กุสุมาลย์วิทยาคม 215 175 184 0 0 0
40. กู่จานวิทยาคม 25 22 7 0 0 0
41. กู่ทองพิทยาคม 16 16 21 0 0 0
42. กู่ทองพิทยาลัย 18 13 8 0 0 0
43. กู่สวนแตงพิทยาคม 169 168 129 0 0 0
44. กู่แก้ววิทยา 51 47 57 0 0 0
45. ก้านเหลืองวิทยาคม 40 38 48 0 0 0
46. ขนาดมอญพิทยาคม 101 124 109 0 0 0
47. ขวาวใหญ่วิทยา 16 16 11 0 0 0
48. ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 0 32 0 0 0
49. ขอนแก่นวิทยายน 812 814 761 0 0 0
50. ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 0 98 80 0 0 0
51. ขอนแก่นวิทยายน 3 0 0 16 0 0 0
52. ขอนแก่นวิเทศศึกษา 30 37 20 0 0 0
53. ขัติยะวงษา 101 47 88 0 0 0
54. ขัวเรียงศึกษา 16 16 17 0 0 0
55. ขามทะเลสอวิทยา 149 121 130 0 0 0
56. ขามสะแกแสง 249 224 212 0 0 0
57. ขามแก่นนคร 235 225 187 0 0 0
58. ขุขันธ์ 583 576 551 0 0 0
59. ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 228 202 198 0 0 0
60. ขุมคำวิทยาคาร 24 33 32 0 0 0
61. คอนสวรรค์ 153 120 103 0 0 0
62. คอนสารวิทยาคม 213 217 222 0 0 0
63. คำชะอีพิทยาคม 33 49 35 0 0 0
64. คำชะอีวิทยาคาร 132 140 119 0 0 0
65. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 145 171 159 0 0 0
66. คำนาดีพิทยาคม 29 17 27 0 0 0
67. คำบกวิทยาคาร 48 49 38 0 0 0
68. คำป่าหลายสรรพวิทย์ 0 30 38 0 0 0
69. คำม่วง 268 215 176 0 0 0
70. คำยางพิทยา 35 29 27 0 0 0
71. คำสร้อยพิทยาสรรค์ 165 136 146 0 0 0
72. คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 360 331 307 0 0 0
73. คำเจริญวิทยาคม 8 6 5 0 0 0
74. คำเตยวิทยา 0 0 57 0 0 0
75. คำเตยอุปถัมภ์ 85 55 60 0 0 0
76. คำเพิ่มพิทยา 132 87 58 0 0 0
77. คำแคนวิทยาคม 40 31 25 0 0 0
78. คำแสนวิทยาสรรค์ 382 333 285 0 0 0
79. คึมใหญ่วิทยา 114 87 63 0 0 0
80. คุรุมิตรประสิทธิ์ศิลป์ 6 4 11 0 0 0
81. คูเมืองวิทยาคม 132 140 99 0 0 0
82. ค่ายบกหวานวิทยา 39 19 3 0 0 0
83. ค้อวังวิทยาคม 103 136 119 0 0 0
84. ค้อวิทยาคม 61 48 52 0 0 0
85. จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 315 339 259 0 0 0
86. จตุรภูมิพิทยาคาร 0 0 3 0 0 0
87. จตุรมิตรวิทยาคาร 141 119 126 0 0 0
88. จตุราษฎร์พิทยาคม 33 29 29 0 0 0
89. จระเข้วิทยายน 67 63 81 0 0 0
90. จระเข้หินสังฆกิจวิทยา 83 72 48 0 0 0
91. จอมพระประชาสรรค์ 305 289 211 0 0 0
92. จอมศรีพิทยาคาร 30 30 30 0 0 0
93. จักราชวิทยา 396 393 334 0 0 0
94. จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 36 66 46 0 0 0
95. จัตุรัสวิทยาคาร 213 197 178 0 0 0
96. จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 323 308 271 0 0 0
97. จำปาหลวงวิทยาคม 20 12 22 0 0 0
98. จำปาโมงวิทยาคาร 37 35 30 0 0 0
99. จิกดู่วิทยา 15 12 2 0 0 0
100. จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 156 153 170 0 0 0
101. ชนบทศึกษา 138 135 123 0 0 0
102. ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 42 23 23 0 0 0
103. ชัยภูมิภักดีชุมพล 497 449 494 0 0 0
104. ชานุมานวิทยาคม 216 182 183 0 0 0
105. ชีทวนวิทยาสามัคคี 5 19 21 0 0 0
106. ชีลองวิทยา 19 19 20 0 0 0
107. ชื่นชมพิทยาคาร 85 83 81 0 0 0
108. ชุมชนดูนสาด 31 24 14 0 0 0
109. ชุมชนบ้านบุเปือย 54 41 26 0 0 0
110. ชุมชนบ้านโคกสวาย 27 18 13 0 0 0
111. ชุมพลวิทยาสรรค์ 257 214 164 0 0 0
112. ชุมพลโพนพิสัย 451 461 388 0 0 0
113. ชุมพวงศึกษา 303 226 189 0 1 0
114. ชุมแพพิทยาคม 31 33 27 0 0 0
115. ชุมแพวิทยายน 22 19 28 0 0 0
116. ชุมแพศึกษา 501 478 435 0 0 0
117. ชุมแสงพิทยาคม 50 28 49 0 0 0
118. ช้างบุญวิทยา 0 0 19 0 0 0
119. ช้างมิ่งพิทยานุกูล 0 0 21 0 0 0
120. ช้างเผือกวิทยาคม 0 0 1 0 0 0
121. ซับใหญ่วิทยาคม 61 52 43 0 0 0
122. ซำยางวิทยายน 28 6 12 0 0 0
123. ดงกลางพัฒนศึกษา 3 3 5 0 0 0
124. ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 29 26 25 0 0 0
125. ดงบังวิทยายน 2 11 6 0 0 0
126. ดงมอนวิทยาคม 45 56 30 0 0 0
127. ดงมะไฟพิทยาคม 41 51 32 0 0 0
128. ดงมะไฟวิทยา 83 64 57 0 0 0
129. ดงมะไฟวิทยาคม 0 1 2 0 0 0
130. ดงมันพิทยาคม 21 25 20 0 0 0
131. ดงหลวงวิทยา 135 132 111 0 0 0
132. ดงเย็นพิทยาคาร 37 34 37 0 0 0
133. ดงเย็นวิทยาคม 0 58 54 0 0 0
134. ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 45 44 49 0 0 0
135. ดอนจานวิทยาคม 69 54 73 0 0 0
136. ดอนตาลวิทยา 165 183 154 0 0 0
137. ดอนบอสโกวิทยา 0 102 94 0 0 0
138. ดอนเสียวแดงพิทยาคม 42 27 31 0 0 0
139. ดอนแรดวิทยา 49 24 22 0 0 0
140. ดอนไทรงามพิทยาคม 53 33 33 0 0 0
141. ดูกอึ่งประชาสามัคคี 24 23 17 0 0 0
142. ด่านขุนทด 302 243 246 0 0 0
143. ด่านม่วงคำพิทยาคม 38 42 31 0 0 0
144. ตระกูลประเทืองวิทยาคม 56 66 61 0 0 0
145. ตลาดโพธิ์พิทยาคม 84 83 50 0 0 0
146. ตะวันชัยวิทยา 0 0 15 0 0 0
147. ตานีวิทยา 78 65 61 0 0 0
148. ตูมวิทยา 24 26 20 0 0 0
149. ตูมใหญ่วิทยา 115 107 112 0 0 0
150. ถนนหักพิทยาคม 0 0 14 0 0 0
151. ถ่อนวิทยา 36 41 38 0 0 0
152. ทรัพย์อุดมวิทยา 0 37 28 0 0 0
153. ทรายทองวิทยา 97 113 94 0 0 0
154. ทรายมูลวิทยา 0 145 112 0 0 0
155. ทะเมนชัยพิทยาคม 27 21 30 0 0 0
156. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา 59 34 52 0 0 0
157. ทุ่งฝนวิทยาคาร 76 75 84 0 0 0
158. ทุ่งมนวิทยาคาร 50 45 30 0 0 0
159. ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 119 130 106 0 0 0
160. ทุ่งแสงทองพิทยาคม 35 27 22 0 0 0
161. ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 42 28 38 0 0 0
162. ท่าคันโทวิทยาคาร 128 161 133 0 0 0
163. ท่าช้างราษฎร์บำรุง 0 0 89 0 0 0
164. ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 259 0 0 0
165. ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี 95 100 79 0 0 0
166. ท่านางแนววิทยายน 63 68 47 0 0 0
167. ท่าบ่อ 353 333 283 0 0 0
168. ท่าบ่อพิทยาคม 31 29 23 0 0 0
169. ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 80 65 43 0 0 0
170. ท่าม่วงวิทยาคม 0 0 37 0 0 0
171. ท่าลี่วิทยา 94 117 124 0 0 0
172. ท่าศาลาประชานุสรณ์ 24 8 15 0 0 0
173. ท่าแร่ศึกษา 67 60 53 0 0 0
174. ท่าโพธิ์ศรีพิทยา 0 117 127 0 0 0
175. ธงธานี 72 46 60 0 0 0
176. ธรรมบวรวิทยา 164 115 85 0 0 0
177. ธวัชบุรีวิทยาคม 58 98 43 0 0 0
178. ธัญญาพัฒนวิทย์ 34 17 24 0 0 0
179. ธาตุนารายณ์วิทยา 499 488 481 0 0 0
180. ธาตุพนม 333 298 259 0 0 0
181. ธาตุพิทยาคม 36 28 16 0 0 0
182. ธาตุศรีนคร 42 26 33 0 0 0
183. ธาตุโพนทองวิทยาคม 0 0 3 0 0 1
184. ธารทองพิทยาคม 0 223 165 0 0 0
185. ธารปราสาทเพชรวิทยา 62 77 50 0 0 0
186. นครขอนแก่น 342 274 223 0 0 0
187. นครพนมวิทยาคม 342 358 307 0 0 0
188. นครศรีลำดวนวิทยา 92 77 61 0 0 0
189. นวมินทราชูทิศ อีสาน 95 64 79 0 0 0
190. นากอกวิทยาคาร 0 0 9 0 0 0
191. นาคำราษฎร์รังสรรค์ 22 18 18 0 0 0
192. นางรอง 537 490 492 0 0 0
193. นางรองพิทยาคม 211 211 143 0 0 0
194. นางัวราษฎร์รังสรรค์ 24 28 26 0 0 0
195. นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 106 97 68 0 0 0
196. นาจะหลวย 267 227 214 0 0 0
197. นาจานศึกษา 0 0 53 0 0 0
198. นาดีพิทยาคม 0 0 40 0 0 0
199. นาดีวิทยา 68 62 85 0 0 0
200. นาดูนประชาสรรพ์ 187 176 184 0 0 0
201. นาด้วงวิทยา 99 93 82 0 0 0
202. นาถ่อนพัฒนา 0 0 20 0 0 0
203. นานกชุมวิทยาคม 0 0 7 0 0 0
204. นานาชาติอังกฤษแห่งภาคเหนือ 0 0 1 0 0 0
205. นาภูพิทยาคม 0 0 48 0 0 0
206. นามนพิทยาคม 59 40 52 0 0 0
207. นามะเขือพัฒนศึกษา 15 20 17 0 0 0
208. นายมวิทยาคาร 0 29 26 0 0 0
209. นายางกลักพิทยาคม 0 97 114 0 0 0
210. นารายณ์คำผงวิทยา 0 77 56 0 0 0
211. นารีนุกูล 654 623 607 0 0 0
212. นารีนุกูล 2 25 27 22 0 0 0
213. นาวังวิทยา 53 26 35 0 0 0
214. นาวังศึกษาวิช 189 211 171 0 0 0
215. นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ 26 32 25 0 0 0
216. นาสวรรค์พิทยาคม 57 67 45 0 0 0
217. นาส่วงวิทยา 0 106 76 0 0 0
218. นาหนองทุ่มวิทยา 0 92 70 0 0 0
219. นาหนังพัฒนศึกษา 33 55 50 0 0 0
220. นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) 120 124 131 0 0 0
221. นาอ้อวิทยา 42 57 41 0 0 0
222. นาเชือกพิทยาสรรค์ 285 294 311 0 0 0
223. นาเดื่อพิทยาคม 0 0 3 0 0 0
224. นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 0 111 0 0 0
225. นาเวียงจุลดิศวิทยา 0 0 17 0 0 0
226. นาแกพิทยาคม 158 148 98 0 0 0
227. นาแกวิทยา 34 33 44 0 0 0
228. นาแกสามัคคีวิทยา 311 270 265 20 12 8
229. นาแห้ววิทยา 57 43 50 0 0 0
230. นาโพธิ์พิทยาคม 160 173 156 0 0 0
231. นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 60 45 37 0 0 0
232. นาโพธิ์วิทยา 81 85 71 0 0 0
233. นาโสกวิทยาคาร 0 29 16 0 0 0
234. นาไคร้พิทยาสรรพ์ 49 41 49 0 0 0
235. นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 22 21 34 0 0 0
236. นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 79 51 69 0 0 0
237. นิคมพิมายศึกษา 0 35 52 0 0 0
238. นิภาศิริ 0 0 4 0 0 0
239. น้ำปลีกศึกษา 0 69 56 0 0 0
240. น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 0 29 44 0 0 0
241. น้ำพองศึกษา 360 352 319 0 0 0
242. น้ำยืนวิทยา 268 238 220 0 0 0
243. น้ำสวยวิทยา 92 78 74 0 0 0
244. น้ำเกลี้ยงวิทยา 0 0 4 0 0 0
245. น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 34 23 19 0 1 0
246. น้ำโสมพิทยาคม 343 261 238 0 0 0
247. น้ำใสวรวิทย์ 0 0 1 0 0 0
248. บรบือ 356 350 273 0 0 0
249. บรบือวิทยาคาร 0 253 265 0 36 39
250. บัวน้อยวิทยา 12 6 5 0 0 0
251. บัวหลวงวิทยาคม 251 259 250 0 0 0
252. บัวเชดวิทยา 279 258 242 0 0 0
253. บัวแก้วพิทยาคม 35 43 35 0 0 0
254. บัวใหญ่พิทยาคม 58 67 44 0 0 0
255. บางอำพันธ์วิทยาคม 24 18 27 0 0 0
256. บาลีสาธิตศึกษา มจร.วัดศรีษะเกษ 20 14 24 0 0 0
257. บึงกาฬ 474 396 379 0 0 0
258. บึงบูรพ์ 61 47 62 0 0 0
259. บึงพะไล 56 45 43 0 0 0
260. บึงมะลูวิทยา 0 139 139 0 0 0
261. บึงโขงหลงวิทยาคม 0 0 113 0 0 0
262. บึงไทรพิทยาคม 8 19 12 0 0 0
263. บุญวัฒนา 695 692 677 0 0 0
264. บุญวัฒนา 2 30 61 61 0 1 0
265. บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 359 300 280 0 0 0
266. บุณฑริกวิทยาคาร 345 307 301 0 0 0
267. บุรีรัมย์พิทยาคม 666 672 607 0 0 0
268. บุแกรงวิทยาคม 72 36 32 0 0 0
269. บุ่งคล้านคร 112 97 91 0 0 0
270. บุ่งค้าวิทยาคม 33 37 45 0 0 0
271. บ้านกรวดวิทยาคาร 505 425 385 41 29 56
272. บ้านกันทรารมย์ 0 0 52 0 0 0
273. บ้านขามพิทยาคม 94 68 84 0 0 0
274. บ้านข่าพิทยาคม 26 34 24 0 0 0
275. บ้านค่ายวิทยา 98 64 70 0 0 0
276. บ้านดุงวิทยา 446 395 356 0 0 0
277. บ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) 26 41 32 0 0 0
278. บ้านตาอุด 50 28 30 0 0 0
279. บ้านท่าโป่ง 65 55 51 0 0 0
280. บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 0 114 104 0 0 0
281. บ้านบัวราษฎร์บำรุง 0 3 1 0 0 0
282. บ้านบุวิทยาสรรค์ 0 47 56 0 0 0
283. บ้านผึ้งวิทยาคม 87 82 41 0 0 0
284. บ้านพิณโท 0 0 45 0 0 0
285. บ้านม่วงพิทยาคม 281 238 217 0 0 0
286. บ้านลานวิทยาคม 0 0 79 0 0 0
287. บ้านหมากแข้ง 87 74 75 0 0 0
288. บ้านเขว้าวิทยายน 73 96 85 0 0 0
289. บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 158 118 105 0 0 0
290. บ้านแท่นวิทยา 0 0 193 0 0 0
291. บ้านแพงพิทยาคม 200 155 92 0 0 0
292. บ้านแฮดศึกษา 86 72 45 0 0 0
293. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 0 0 7 0 0 0
294. บ้านไทยสามัคคี 0 1 2 0 0 0
295. บ้านไผ่ 497 461 452 0 0 0
296. บ้านไผ่พิทยาคม 0 0 44 0 0 0
297. บ้านไผ่ศึกษา 26 28 9 0 0 0
298. ปทุมพิทยาคม 0 147 124 0 0 0
299. ปทุมรัตต์พิทยาคม 295 253 242 0 0 0
300. ปทุมราชวงศา 311 269 239 0 0 0
301. ปทุมวิทยากร 100 51 47 0 0 0
302. ปทุมเทพวิทยาคาร 597 623 558 0 0 0
303. ประจักษ์ศิลปาคม 60 58 53 0 0 0
304. ประจักษ์ศิลปาคาร 382 342 337 0 0 0
305. ประชาบดีพิทยาคม 51 68 71 0 0 0
306. ประชาพัฒนา 34 18 29 0 0 0
307. ประชารัฐพัฒนาการ 43 32 26 0 0 0
308. ประชารัฐวิทยาเสริม 55 60 55 0 0 0
309. ประถมปรีดาภรณ์ 70 114 85 0 0 0
310. ประภัสสรวิทยา 29 21 22 0 0 0
311. ประสาทวิทยาคาร 482 452 414 0 0 0
312. ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 0 2 0 0 0
313. ประโคนชัยพิทยาคม 0 483 449 0 0 0
314. ปรางค์กู่ 309 274 237 64 54 45
315. ปราสาทเบงวิทยา 0 0 5 0 0 0
316. ปลาค้าววิทยานุสรณ์ 57 76 57 0 0 0
317. ปลาปากวิทยา 130 128 106 0 0 0
318. ปลูกปัญญา 19 27 22 0 0 0
319. ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 21 30 24 0 0 0
320. ปักธงชัยประชานิรมิต 389 367 358 0 0 0
321. ปัญจดี 17 23 20 0 0 0
322. ปากคาดพิทยาคม 307 269 228 0 0 0
323. ปากชมวิทยา 0 79 49 0 0 0
324. ปากช่อง 549 529 521 0 0 0
325. ปากสวยพิทยาคม 66 58 70 0 0 0
326. ปิยะมหาราชาลัย 362 365 325 0 0 0
327. ป่าติ้ววิทยา 113 70 86 0 0 0
328. ป่าหวายวิทยายน 1 6 5 0 0 0
329. ผดุงนารี 586 508 447 0 0 0
330. ผักไหมวิทยานุกูล 0 0 74 0 0 0
331. ผาขามวิทยายน 7 8 8 0 0 0
332. ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 0 32 0 0 0
333. ผาสามยอดวิทยาคม 0 0 37 0 0 0
334. ผาอินทร์แปลงวิทยา 68 66 69 0 0 0
335. ผาเทิบวิทยา 50 59 35 0 0 0
336. ผึ่งแดดวิทยาคาร 0 0 76 0 0 0
337. ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 72 72 74 0 0 0
338. ฝางพิทยาคม 20 23 31 0 0 0
339. ฝางวิทยายน 95 91 80 0 0 0
340. พนมดงรักวิทยา 100 100 96 110 77 54
341. พนมรุ้ง 86 71 86 0 0 0
342. พนมไพรวิทยาคาร 317 308 278 0 0 0
343. พนาศึกษา 201 157 175 0 0 0
344. พนาสนวิทยา 0 0 8 0 0 0
345. พยัคฆภูมิวิทยาคาร 0 431 411 0 0 0
346. พยุห์วิทยา 74 72 49 0 0 0
347. พรมเทพพิทยาคม 18 26 17 0 0 0
348. พรรณาวุฒาจารย์ 186 178 153 0 0 0
349. พระกุมารร้อยเอ็ด 0 73 93 0 0 0
350. พระครูพิทยาคม 124 130 95 0 0 0
351. พระซองสามัคคีวิทยา 35 37 49 0 1 0
352. พระธาตุหนองสามหมื่น 31 24 26 0 0 0
353. พระบาทนาสิงห์พิทยาคม 0 0 27 0 0 0
354. พระพุทธบาทวิทยาคม 0 0 37 0 0 0
355. พระแก้วอาสาวิทยา 6 3 1 0 0 0
356. พรเจริญวิทยา 330 294 256 0 0 0
357. พรเมตตาคริสเตียน 34 29 31 0 0 0
358. พล 310 242 243 0 0 0
359. พลพัฒนศึกษา 13 8 7 0 0 0
360. พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 36 24 14 0 0 0
361. พลับพลาชัยพิทยาคม 184 198 153 0 0 0
362. พลับพลาวิทยาคม 0 0 5 0 0 0
363. พะทายพิทยาคม 67 80 51 0 0 0
364. พังทุยพัฒนศึกษา 22 24 22 0 0 0
365. พังเคนพิทยา 109 108 52 0 0 0
366. พังโคนวิทยาคม 258 227 224 0 0 0
367. พานพร้าว 0 0 13 0 0 0
368. พิชญบัณฑิต 90 98 100 0 0 0
369. พิชญบัณฑิต 2 19 29 7 0 0 0
370. พิชญพิชญ์ 0 13 6 0 0 0
371. พิชญวิทย์ 0 58 45 0 0 0
372. พิบูลย์รักษ์พิทยา 81 74 64 0 0 0
373. พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 47 47 42 0 0 0
374. พิมายดำรงวิทยาคม 0 0 75 0 0 0
375. พิมายวิทยา 590 554 465 0 0 0
376. พิศาลรัญญาวาส 0 0 2 0 0 0
377. พุทโธภาวนาประชาสรรค์ 16 7 5 0 0 0
378. พุทไธสง 490 444 339 0 0 0
379. ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 29 32 20 0 0 0
380. ภักดีชุมพลวิทยา 103 100 90 0 0 0
381. ภัทรบพิตร 247 192 147 0 0 0
382. ภูกระดึงวิทยาคม 192 164 138 0 0 0
383. ภูผาม่าน 71 87 80 0 0 0
384. ภูพระบาทวิทยา 7 12 8 0 1 0
385. ภูพานวิทยา 20 20 11 0 0 0
386. ภูมิซรอลวิทยา 65 55 45 0 0 0
387. ภูมิพิชญ 0 31 34 0 0 0
388. ภูริทัตต์วิทยา 44 27 34 0 0 0
389. ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 72 50 51 0 0 0
390. ภูหลวงวิทยา 120 105 95 0 0 0
391. ภูเขียว 504 509 431 0 0 0
392. ภูเรือวิทยา 121 137 126 0 0 0
393. ภูเวียงวิทยาคม 377 326 324 0 0 0
394. ภู่วิทยา 0 0 130 0 0 0
395. มหาชนะชัยวิทยาคม 129 131 114 0 0 0
396. มหาวิชานุกูล 21 23 11 0 0 0
397. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 2 9 0 0 0
398. มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 157 106 114 0 0 0
399. มหาไถ่ศึกษาเลย 0 92 91 0 0 0
400. มหิศราธิบดี 199 150 131 0 0 0
401. มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 33 51 29 0 0 0
402. มัญจาศึกษา 238 245 241 0 0 0
403. มัธยมด่านขุนทด 489 463 394 0 0 0
404. มัธยมตระการพืชผล 475 471 445 0 0 0
405. มัธยมธษพล 0 11 6 0 0 0
406. มัธยมบักดองวิทยา 67 38 30 0 0 0
407. มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม 0 4 6 0 0 0
408. มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 0 5 0 0 0 0
409. มัธยมยางสีสุราช 78 78 74 0 0 0
410. มัธยมวชิราลงกรณวราราม 139 151 122 0 0 0
411. มัธยมวัดกลางโกสุม 93 83 95 0 0 0
412. มัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) 25 30 30 0 0 0
413. มัธยมวานรนิวาส 466 401 398 0 0 0
414. มัธยมวาริชภูมิ 159 152 145 0 0 0
415. มัธยมศึกษาวัดปัทมากร 25 32 21 0 0 0
416. มัธยมแมด 16 19 23 0 0 0
417. มัธยมโพนเพ็ก 0 0 16 0 0 0
418. มารีย์วิทยา 507 529 503 0 0 0
419. มิตรภาพ 25 27 26 0 0 0
420. มิตรภาพวิทยา 0 16 17 0 0 0
421. มีชัยพัฒนา 27 18 25 0 0 0
422. มุกดาวิทยานุกูล 0 146 128 0 0 0
423. มุกดาหาร 364 360 366 0 0 0
424. มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 0 30 14 0 0 0
425. ม่วงมิตรวิทยาคม 51 35 51 0 0 0
426. ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 313 245 196 0 0 0
427. ม่วงหวานพัฒนศึกษา 21 16 31 0 0 0
428. ยางคำพิทยาคม 0 0 17 0 0 0
429. ยางชุมน้อยพิทยาคม 173 158 144 0 0 0
430. ยางตลาดวิทยาคาร 260 207 168 0 0 0
431. ยางวิทยาคม 34 45 27 0 0 0
432. ยางวิทยาคาร 27 37 26 0 0 0
433. ยุวทูตศึกษา 2 0 0 5 0 0 0
434. ยูงทองพิทยาคม 104 82 96 0 0 0
435. ยโสธรพิทยาคม 536 525 497 0 0 0
436. ยโสธรพิทยาสรรค์ 52 44 49 0 0 0
437. รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 124 131 117 0 0 0
438. รัตนบุรี 317 341 283 0 0 0
439. ราชประชานุเคราะห์ 14 0 0 1 0 0 0
440. ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 0 0 81 0 0 0
441. ราชประชานุเคราะห์ 50 0 0 4 0 0 0
442. ราชประชานุเคราะห์ 52 54 34 47 0 0 0
443. ราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 40 38 27 23 19 16
444. ราชสีมาวิทยาลัย 685 637 647 0 0 0
445. รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 160 150 104 0 0 0
446. รุ่งอรุณวิทยา 134 129 113 0 0 0
447. ร่มธรรมานุสรณ์ 0 0 43 0 0 0
448. ร่มเกล้า 19 166 202 0 0 0
449. ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 0 2 22 0 0 0
450. ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 22 17 23 0 0 0
451. ร่วมจิตต์วิทยา 0 0 44 0 0 0
452. ร่องคำ 414 391 372 0 0 0
453. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 683 664 625 0 0 0
454. ละทายวิทยา 47 27 37 0 0 0
455. ละหานทรายรัชดาภิเษก 403 413 382 28 47 35
456. ละหานทรายวิทยา 41 35 37 0 0 0
457. ละหานเจริญวิทยา 37 34 22 0 0 0
458. ลานทรายพิทยาคม 69 42 41 0 0 0
459. ลำทะเมนไชยพิทยาคม 83 61 42 0 0 0
460. ลำน้ำพอง 22 20 23 0 0 0
461. ลำปลายมาศ 467 458 439 0 0 0
462. ลิ้นฟ้าพิทยาคม 0 0 21 0 0 0
463. ลือคำหาญวารินชำราบ 538 543 515 0 0 0
464. ลือวิทยาคม 28 30 28 0 0 0
465. ลืออำนาจวิทยาคม 0 0 61 0 0 0
466. วรคุณอุปถัมภ์ 64 20 41 0 0 0
467. วรราชวิทยา 69 70 58 0 0 0
468. วรวิมลศึกษา 0 0 10 0 0 0
469. วังม่วงพิทยาคม 58 55 38 0 0 0
470. วังยาวศึกษาวิทย์ 14 12 21 0 0 0
471. วังสามหมอวิทยาคาร 183 189 199 0 0 0
472. วังหลวงพิทยาสรรพ์ 113 122 100 0 0 0
473. วังหลวงวิทยาคม 0 0 20 0 0 0
474. วังโพนงามวิทยา 35 22 27 0 0 0
475. วัดศรีจันทร์ 34 20 12 0 0 0
476. วัดหนองแวงวิทยา 35 29 23 0 0 0
477. วัดหลวงวิทยา 202 193 147 0 0 0
478. วัดเวฬุวัน 17 29 20 0 0 0
479. วัดไพรบึงวิทยา 0 0 4 0 0 0
480. วาปีปทุม 516 502 435 0 0 0
481. วาริชวิทยา 19 17 16 0 0 0
482. วารินชำราบ 0 171 116 0 0 0
483. วิจิตราพิทยา 138 115 86 0 0 0
484. วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 0 0 0 299 274 0
485. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 0 0 0 312 243 272
486. วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 0 0 0 322 271 262
487. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 0 0 0 0 0 2
488. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 0 0 0 516 446 420
489. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 0 0 0 446 380 335
490. วิทยาลัยการอาชีพพล 0 0 0 0 0 2
491. วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 0 0 0 172 233 235
492. วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 0 0 0 0 0 1
493. วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 0 0 0 0 0 2
494. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 79
495. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา 0 0 0 0 0 47
496. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 0 0 0 76 82 74
497. วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 0 0 0 0 464 343
498. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 0 0 0 496 545 641
499. วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 0 0 0 0 0 1
500. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 0 0 0 655 714 642
501. วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 0 0 0 375 295 352
502. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 1
503. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 0 0 0 0 0 15
504. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 0 0 0 0 0 1
505. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 0 0 0 679 617 676
506. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 0 0 0 0 543 586
507. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 0 0 0 0 4 0
508. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 0 0 0 347 439 360
509. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 0 0 0 131 72 51
510. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 0 0 0 0 0 1
511. วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 0 1
512. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 0 0 0 867 804 762
513. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 0 0 0 1047 744 628
514. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ 0 0 0 0 0 1
515. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 0 0 0 0 0 2
516. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 0 0 0 0 0 3
517. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง 0 0 0 0 0 1
518. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 0 0 0 0 0 2
519. วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ 0 0 0 371 329 331
520. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ 0 0 0 0 0 49
521. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 0 0 0 0 0 14
522. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 0 0 0 817 817 945
523. วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 3
524. วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 0 0 0 1176 1056 857
525. วิทยาลัยเทคนิคสว่างแดนดิน 0 0 0 903 835 722
526. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 0 0 0 35 27 36
527. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 0 0 0 0 0 4
528. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 0 0 0 0 0 1
529. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 0 0 0 591 450 313
530. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 0 0 0 417 351 302
531. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 0 0 0 919 635 687
532. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 0 0 0 812 711 1226
533. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 0 0 0 125 26 98
534. วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 0 0 0 198 163 172
535. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 0 0 0 529 483 425
536. วิทยาลัยเทคนิคเลย 0 0 0 0 0 2
537. วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 0 0 0 0 0 1
538. วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 0 0 0 0 0 1
539. วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 0 0 0 0 0 1
540. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 0 0 0 0 0 5
541. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 0 0 0 0 0 8
542. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 0 0 0 0 0 1
543. วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 0 0 0 0 0 3
544. วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 0 1 1 0 1 2
545. วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 0 0 0 0 0 4
546. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 0 0 0 0 0 1
547. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 144 144 142 0 0 0
548. วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 140 142 142 0 0 0
549. วีรวัฒน์โยธิน 343 278 234 0 0 0
550. ศรีกระนวนวิทยาคม 513 463 425 0 0 0
551. ศรีคูณวิทยบัลลังก์ 69 51 57 0 0 0
552. ศรีชมภูวิทยา 93 82 76 0 0 0
553. ศรีตระกูลวิทยา 0 0 9 0 0 0
554. ศรีธรรมวิทยา 49 50 44 0 0 0
555. ศรีธวัชวิทยาลัย 58 35 52 0 0 0
556. ศรีธาตุพิทยาคม 272 224 233 0 0 0
557. ศรีน้ำคำศึกษา 28 22 28 0 0 0
558. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 443 400 351 0 0 0
559. ศรีปทุมพิทยาคม 5 16 14 0 0 0
560. ศรีรัตนวิทยา 265 237 227 0 0 0
561. ศรีวิไลวิทยา 289 316 272 0 0 0
562. ศรีศาสนวิทยา 18 16 29 0 0 0
563. ศรีสงครามวิทยา 513 487 415 0 0 0
564. ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 94 127 129 0 0 0
565. ศรีสองรักษ์วิทยา 203 175 165 0 0 0
566. ศรีสะเกษวิทยาลัย 682 644 664 0 0 0
567. ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า 29 25 31 0 0 0
568. ศรีสำราญวิทยาคม 0 25 11 0 0 0
569. ศรีสุขวิทยา 77 66 50 0 0 0
570. ศรีหนองกาววิทยา 0 53 28 0 0 0
571. ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 96 96 101 0 0 0
572. ศรีอุดมปัญญาคม 0 1 6 0 0 0
573. ศรีเมืองวิทยาคาร 363 298 321 0 0 0
574. ศรีแสงธรรม 0 0 25 0 0 0
575. ศรีโคตรบูรณ์ 34 54 50 0 0 0
576. ศรีไผทสมันต์ 0 16 20 0 0 0
577. ศิลาทองพิทยาสรรค์ 33 28 19 0 0 0
578. ศีขรภูมิพิสัย 0 368 326 0 0 0
579. ศึกษาประชาสามัคคี 41 33 43 0 0 0
580. ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 0 0 46 0 0 0
581. ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น 0 0 0 0 0 3
582. สกลนครพัฒนศึกษา 290 221 187 0 0 0
583. สกลราชวิทยานุกูล 638 641 616 0 0 0
584. สตรีชัยภูมิ 493 484 472 0 0 0
585. สตรีราชินูทิศ 653 651 650 0 0 0
586. สตรีศึกษา 695 681 680 0 0 0
587. สตรีสิริเกศ 585 545 561 0 0 0
588. สตึก 408 304 307 0 0 0
589. สนธิราษฎร์วิทยา 39 60 49 0 0 0
590. สนมวิทยาคาร 127 128 116 70 65 65
591. สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 63 55 63 0 0 0
592. สมเด็จพระธีรญาณมุนี 41 62 49 0 0 0
593. สมเด็จพิทยาคม 458 407 370 0 0 0
594. สร้างคอมวิทยา 98 87 77 0 0 0
595. สวายวิทยาคาร 115 63 62 0 0 0
596. สว่างวีระวงศ์ 0 0 39 0 0 0
597. สว่างแดนดิน 216 214 206 0 0 0
598. สหธาตุศึกษา 24 17 26 0 0 0
599. สหราษฎร์รังสฤษดิ์ 254 210 173 0 0 0
600. สหัสขันธ์ศึกษา 165 148 121 0 0 0
601. สองห้องพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
602. สอนแก้วว่องไววิทยา 57 51 40 0 0 0
603. สะพือวิทยาคาร 45 51 55 0 0 0
604. สะแกพิทยาคม 0 0 28 0 0 0
605. สังขะ 412 364 289 0 0 0
606. สังคมวิทยา 166 139 109 0 0 0
607. สันติพัฒนกิจวิทยา 0 0 4 0 0 0
608. สันติวิทยาสรรพ์ 0 46 23 0 0 0
609. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15 19 0 0 0 0
610. สาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 0 0 0 0 0 10
611. สามชัย 0 0 89 0 0 0
612. สามผงวิทยาคม 0 0 16 0 0 0
613. สามพร้าววิทยา 57 28 53 0 0 0
614. สามพาดพิทยาคาร 23 17 12 0 0 0
615. สามหมอวิทยา 28 29 24 0 0 0
616. สามัคคีพิทยาคาร 27 12 26 0 0 0
617. สารคามพิทยาคม 649 638 653 0 0 0
618. สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา 84 63 64 0 0 0
619. สาวะถีพิทยาสรรพ์ 53 48 46 0 0 0
620. สำโรงทาบวิทยาคม 220 223 194 47 38 41
621. สำโรงวิทยาคาร 154 134 98 0 0 0
622. สิงหวิทยาคม 103 102 86 0 0 0
623. สิงห์สามัคคีวิทยา 2 9 14 0 0 0
624. สินรินทร์วิทยา 99 98 85 0 0 0
625. สิรินธร 564 576 562 0 0 0
626. สิรินธรวิทยานุสรณ์ 86 79 115 0 0 0
627. สิริเกศน้อมเกล้า 35 26 12 0 0 0
628. สีดาวิทยา 145 131 103 0 0 0
629. สีหราชเดโชชัย 13 8 4 0 0 0
630. สีออศิลปศาสตร์ 53 44 34 0 0 0
631. สุรธรรมพิทักษ์ 438 451 452 0 0 0
632. สุรนารีวิทยา 717 695 716 0 0 0
633. สุรนารีวิทยา 2 123 106 135 0 0 0
634. สุรพินท์พิทยา 247 219 177 0 0 0
635. สุรวิทยาคาร 610 600 567 0 0 0
636. สุรินทร์พิทยาคม 0 0 4 0 0 0
637. สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 188 173 152 0 0 0
638. สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 508 490 435 0 0 0
639. สุวรรณภูมิวิทยาลัย 0 301 281 0 0 0
640. สูงเนินพิทยาคม 0 45 30 0 0 0
641. ส่องดาววิทยาคม 0 0 11 0 0 0
642. ส้มป่อยพิทยาคม 0 0 71 0 0 0
643. หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 134 132 101 0 0 0
644. หทัยคริสเตียน 12 24 8 0 0 0
645. หนองกราดวัฒนา 1 1 1 0 1 0
646. หนองกี่พิทยาคม 470 436 367 0 0 0
647. หนองกุงศรีวิทยาคาร 171 164 153 0 0 0
648. หนองขอนวิทยา 25 26 20 0 0 0
649. หนองขามพิทยาคม 5 12 7 0 0 0
650. หนองขุนศรีวิทยา 33 36 21 0 0 0
651. หนองคอนไทยวิทยาคม 18 19 15 0 0 0
652. หนองคายวิทยาคาร 128 120 108 0 0 0
653. หนองคูวิทยา 25 39 43 0 0 0
654. หนองซนพิทยาคม 0 11 27 0 0 0
655. หนองตาดพิทยาคม 24 16 8 0 0 0
656. หนองตาไก้ศึกษา 27 23 22 0 0 0
657. หนองนาคำวิทยาคม 82 96 73 0 0 0
658. หนองนางพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
659. หนองน้ำใสพิทยาคม 115 134 93 0 0 0
660. หนองบัวบานวิทยา 25 23 21 0 0 0
661. หนองบัวพิทยาคาร 567 562 536 0 0 0
662. หนองบัวระเหววิทยาคาร 137 125 107 0 0 0
663. หนองบัวแดงวิทยา 435 412 411 0 0 0
664. หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 14 10 2 0 0 0
665. หนองบุญมากประสงค์วิทยา 0 0 2 0 0 0
666. หนองบ่อวิทยานุกูล 0 13 14 0 0 0
667. หนองผึ้งวิทยาคาร 0 44 37 0 0 0
668. หนองพอกวิทยาลัย 0 211 205 0 0 0
669. หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 87 59 51 0 0 0
670. หนองยางชุมพิทยาคม 0 0 31 0 0 0
671. หนองวัวซอพิทยาคม 0 103 138 0 0 0
672. หนองสนิทวิทยา 12 29 17 0 0 0
673. หนองสวรรค์วิทยาคาร 44 41 30 0 0 0
674. หนองสองห้องวิทยา 189 176 153 0 0 0
675. หนองสูงสามัคคีวิทยา 155 118 119 0 0 0
676. หนองหงส์พิทยาคม 200 201 153 0 0 0
677. หนองหลวงศึกษา 62 56 41 0 0 0
678. หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 56 41 43 0 0 0
679. หนองหัวช้างวิทยา 0 0 21 0 0 0
680. หนองหานวิทยา 417 328 336 0 0 0
681. หนองหินวิทยาคม 187 175 151 0 0 0
682. หนองหิ้งพิทยา 51 46 47 0 0 0
683. หนองอียอวิทยา 0 10 15 0 0 0
684. หนองฮีเจริญวิทย์ 0 0 47 0 0 0
685. หนองเข็งวิทยาคม 34 36 32 0 0 0
686. หนองเรือพิทยาคม 0 0 2 0 0 0
687. หนองเรือวิทยา 426 409 388 0 0 0
688. หนองเสาเล้าวิทยาคาร 16 18 23 0 0 0
689. หนองแดงวิทโยดม 0 0 21 0 0 0
690. หนองแวงวิทยา 44 35 22 0 0 0
691. หนองแวงวิทยาคม 24 34 36 0 0 0
692. หนองแสงวิทยศึกษา 98 92 67 0 0 0
693. หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 88 82 68 0 0 0
694. หว้านใหญ่วิทยา 66 72 58 0 0 0
695. หันห้วยทรายพิทยาคม 0 0 11 0 0 0
696. หัวตะพานวิทยาคม 0 157 160 0 0 0
697. หัวหินวัฒนาลัย 34 29 23 0 0 0
698. หินโงมพิทยาคม 43 28 36 0 0 0
699. ห้วยขะยุงวิทยา 36 20 30 0 0 0
700. ห้วยจริงวิทยา 81 88 71 0 0 0
701. ห้วยทับทันวิทยาคม 0 176 190 0 0 0
702. ห้วยผึ้งพิทยา 69 68 87 0 0 0
703. ห้วยราชพิทยาคม 238 202 166 0 0 0
704. ห้วยหินพิทยาคม 82 99 65 0 0 0
705. ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 86 73 70 0 0 0
706. ห้วยเม็กวิทยาคม 0 157 175 0 0 0
707. ห้วยแถลงพิทยาคม 338 330 304 107 94 84
708. ห้วยแย้วิทยา 36 28 29 0 0 0
709. ห้องแซงวิทยาคม 37 45 29 0 0 0
710. อนุกูลนารี 496 500 473 0 0 0
711. อนุบาลบุญทวีวัฒนาวิทยา 13 4 7 0 0 0
712. อนุบาลพุทธเมตตา 0 207 211 0 0 0
713. อมตวิทยา 131 149 154 0 0 0
714. อัครธรรมวิทยา 6 6 2 0 0 0
715. อัสสัมชัญนครราชสีมา 294 286 259 0 0 0
716. อัสสัมชัญอุบลราชธานี 0 171 138 0 0 0
717. อากาศอำนวยศึกษา 0 274 275 0 0 0
718. อาจสามารถวิทยา 165 111 115 0 0 0
719. อาเวมารีอา 149 126 122 0 0 0
720. อำนาจเจริญ 547 548 541 0 0 0
721. อิสาณโกศลศึกษา 0 0 31 0 0 0
722. อุดมวิทย์ 0 0 25 0 0 0
723. อุดมอักษรพิทยาคม 32 40 35 0 0 0
724. อุดรธรรมานุสรณ์ 56 34 57 0 0 0
725. อุดรธานีพิทยาคม 0 0 35 0 0 0
726. อุดรพัฒนศึกษา 7 6 8 0 0 0
727. อุดรพัฒนาการ 221 176 192 0 0 0
728. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 421 422 376 0 0 0
729. อุดรพิทยานุกูล 810 892 867 0 0 0
730. อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 419 400 413 0 0 0
731. อุบลรัตน์พิทยาคม 190 167 158 0 0 0
732. อุบลราชธานีศรีวนาลัย 0 69 65 0 0 0
733. อุเทนพัฒนา 206 192 179 0 0 0
734. อุ่มเหม้าประชาสรรค์ 100 100 103 0 0 0
735. อ่างศิลา 143 113 113 0 0 0
736. ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 22 9 0 0 0
737. ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี 2 21 21 16 0 0 0
738. เกล็ดลิ้นวิทยา 94 75 81 0 0 0
739. เกียรติคุณวิทยา 0 0 33 0 0 0
740. เก่าขามวิทยา 30 25 19 0 0 0
741. เขมราฐพิทยาคม 269 228 255 0 0 0
742. เขวาไร่ศึกษา 185 231 168 0 0 0
743. เขาพระนอนวิทยาคม 24 16 20 0 0 0
744. เขาวงพิทยาคาร 121 138 116 0 0 0
745. เขาสวนกวางวิทยานุกูล 79 80 57 0 0 0
746. เขาหลวงวิทยา 16 15 16 0 0 0
747. เขื่องในพิทยาคาร 476 384 360 0 0 0
748. เขื่อนช้างวิทยาคาร 117 109 88 0 0 0
749. เจริญศิลป์ศึกษา(โพธิ์คำอนุสรณ์) 77 72 71 0 0 0
750. เจียงทองพิทยาคม 117 104 71 0 0 0
751. เจียรวนนท์อุทิศ 2 53 44 28 0 0 0
752. เจ็ดสีวิทยาคาร 61 59 41 0 0 0
753. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ 0 55 38 0 0 0
754. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 0 0 13 0 0 0
755. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 0 0 42 0 0 0
756. เฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร 37 42 26 0 0 0
757. เชนต์จอห์นท่าบม 31 19 32 0 0 0
758. เชียงกลมวิทยา 180 128 142 0 0 0
759. เชียงขวัญพิทยาคม 61 53 50 0 0 0
760. เชียงคาน 221 247 232 0 0 0
761. เชียงพังพัฒนวิช 20 22 13 0 0 0
762. เชียงยืนพิทยาคม 300 291 226 0 0 0
763. เชียงยืนวิทยา 17 7 23 0 0 0
764. เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 94 70 83 0 0 0
765. เซกา 271 267 216 0 0 0
766. เซนต์เมรี่ 123 122 112 0 0 0
767. เซนต์โยเซฟท่าแร่ 0 54 54 0 0 0
768. เซิมพิทยาคม 137 107 82 0 0 0
769. เดชอุดม 577 564 569 0 0 0
770. เดื่อวิทยาคาร 36 40 21 0 0 0
771. เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 880 688 623 0 0 0
772. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 71 51 66 0 0 0
773. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 110 103 110 0 0 0
774. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี 381 296 311 0 0 0
775. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 337 273 238 0 0 0
776. เต่างอยพัฒนศึกษา 0 0 123 0 0 0
777. เทนมีย์มิตรประชา 28 24 21 0 0 0
778. เทพนุสรณ์ 0 0 14 0 0 0
779. เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 28 39 28 0 0 0
780. เทพสถิตวิทยา 221 127 143 0 0 0
781. เทพสวัสดิ์วิทยา 28 13 15 0 0 0
782. เทพอุดมวิทยา 30 39 32 0 0 0
783. เทพาลัย 0 21 19 0 0 0
784. เทศบาล 2 เทศบาลเมืองนางรอง 0 0 116 0 0 0
785. เทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม 79 72 88 0 0 0
786. เทอดไทยวิทยาคม 17 13 20 0 0 0
787. เบญจมิตรวิทยา 28 18 1 0 0 0
788. เบญจลักษ์พิทยา 0 0 22 0 0 0
789. เบิดพิทยาสรรค์ 83 76 81 0 0 0
790. เบ็ญจะมะมหาราช 676 708 723 0 0 0
791. เปือยน้อยศึกษา 58 49 54 0 0 0
792. เพชรพิทยาสรรค์ 49 38 41 0 0 0
793. เพ็ญพิทยาคม 0 281 234 0 0 0
794. เมยวดีพิทยาคม 117 126 104 0 0 0
795. เมืองกาฬสินธุ์ 151 79 81 0 0 0
796. เมืองคง 419 387 383 0 0 0
797. เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 421 345 306 0 0 0
798. เมืองบัววิทยา 0 0 46 0 0 0
799. เมืองพญาแลวิทยา 279 271 225 0 0 0
800. เมืองพลพิทยาคม 525 494 489 0 0 0
801. เมืองพลับพลาพิทยาคม 0 0 41 0 0 0
802. เมืองมุกวิทยาคม 0 22 25 0 0 0
803. เมืองลีงวิทยา 46 31 37 0 0 0
804. เมืองสรวงวิทยา 143 100 115 0 0 0
805. เมืองแกพิทยาคม 130 143 123 0 0 0
806. เมืองแกพิทยาสรรค์ 27 26 29 0 0 0
807. เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 39 36 21 0 0 0
808. เรณูนครวิทยานุกูล 319 320 283 0 0 0
809. เริงรมย์วิทยาคม 13 14 19 0 0 0
810. เลยพิทยาคม 0 578 573 0 0 0
811. เลยอนุกูลวิทยา 167 131 118 0 0 0
812. เลิงนกทา 400 367 321 0 0 0
813. เวียงนครวิทยาคม 0 0 65 0 0 0
814. เวียงวงกตวิทยาคม 81 64 75 0 0 0
815. เสนางคนิคม 153 133 126 0 0 0
816. เสลภูมิ 0 83 70 0 0 0
817. เสลภูมิพิทยาคม 0 363 341 0 0 0
818. เสอเพลอพิทยาคม 0 0 30 0 0 0
819. เสิงสาง 379 355 282 0 0 0
820. เหลืองพนาวิทยาคม 45 45 35 0 0 0
821. เหล่ากลางวิทยาคม 48 35 30 0 0 0
822. เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 64 58 60 0 0 0
823. เหล่ายาววิทยาคาร 29 31 17 0 0 0
824. เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0 0 29 0 0 0
825. เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 19 9 18 0 0 0
826. เอราวัณวิทยาคม 57 47 39 0 0 0
827. เอือดใหญ่พิทยา 118 105 96 0 0 0
828. แก่งนาจารย์พิทยาคม 16 3 1 0 0 0
829. แก่นนครวิทยาลัย 811 750 762 0 0 0
830. แก่นนครวิทยาลัย 2 29 10 12 0 0 0
831. แก้งคร้อวิทยา 391 385 379 0 0 0
832. แก้วเสด็จพิทยาคม 18 33 30 0 0 0
833. แคนดงพิทยาคม 109 87 56 0 0 0
834. แตลศิริวิทยา 76 43 49 0 0 0
835. แนงมุดวิทยา 89 90 75 0 0 0
836. แวงน้อยศึกษา 91 89 74 0 0 0
837. แวงพิทยาคม 93 56 60 0 0 0
838. แวงใหญ่พิทยาสรรค์ 29 17 9 0 0 0
839. แวงใหญ่วิทยาคม 96 71 53 0 0 0
840. แสงอร่ามพิทยาคม 0 0 13 0 0 0
841. แสนสุข 28 17 8 0 0 0
842. โกสุมวิทยาสรรค์ 368 321 248 0 0 0
843. โขงเจียมวิทยาคม 130 129 91 0 0 0
844. โคกคอนวิทยาคม 56 38 44 0 0 0
845. โคกตะเคียนวิทยา 95 58 56 0 0 0
846. โคกนางามพิทยาสรรพ์ 31 33 18 0 0 0
847. โคกยางวิทยา 0 0 61 0 0 0
848. โคกล่ามพิทยาคม 0 4 9 0 0 0
849. โคกศรีเมือง 11 7 4 0 0 0
850. โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 0 62 58 0 0 0
851. โคกสว่างประชาสรรค์ 0 0 4 0 0 0
852. โคกสีพิทยาสรรพ์ 53 44 45 0 0 0
853. โคกสีวิทยาสรรค์ 62 40 38 0 0 0
854. โคกโพธิ์ไชยศึกษา 91 78 68 0 0 0
855. โคราชพิทยาคม 39 35 50 0 0 0
856. โชคชัยสามัคคี 480 443 449 0 0 0
857. โชคเพชรพิทยา 27 19 22 0 0 0
858. โซ่พิสัยพิทยาคม 0 241 239 0 0 0
859. โดมประดิษฐ์วิทยา 66 76 37 0 0 0
860. โนนกุงวิทยาคม 0 0 58 0 0 0
861. โนนข่าวิทยา 23 35 38 0 0 0
862. โนนคำพิทยาคม 22 26 17 0 0 0
863. โนนคำวิทยา 0 0 2 0 0 0
864. โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 54 70 58 0 0 0
865. โนนค้อวิทยาคม 0 116 78 0 0 0
866. โนนชัยศรีวิทยา 0 33 27 0 0 0
867. โนนราษีวิทยา 15 19 10 0 0 0
868. โนนศิลาวิทยาคม 105 68 55 0 0 0
869. โนนสมบูรณ์วิทยา 135 131 115 0 0 0
870. โนนสวางประชาสรรค์ 0 16 28 0 0 0
871. โนนสะอาดชุมแสงวิทยา 0 0 25 0 0 0
872. โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 111 96 77 0 0 0
873. โนนสะอาดวิทยา 20 29 19 0 0 0
874. โนนสะอาดวิทยาคาร 36 27 44 0 0 0
875. โนนสังวิทยาคาร 156 189 166 0 0 0
876. โนนสุวรรณพิทยาคม 0 106 81 0 0 0
877. โนนสูงพิทยาคาร 72 60 54 0 0 0
878. โนนสูงศรีธานี 550 443 385 0 0 0
879. โนนเทพ 56 32 42 0 0 0
880. โนนเพ็กวิทยาคม 28 25 22 0 0 0
881. โนนเมืองวิทยาคาร 48 30 41 0 0 0
882. โนนแดงวิทยาคม 42 40 31 0 0 0
883. โพธิแสนวิทยา 56 31 46 0 0 0
884. โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 72 81 82 0 0 0
885. โพธิ์ตากพิทยาคม 71 53 31 0 0 0
886. โพธิ์ทองวิทยาคาร 56 51 45 0 0 0
887. โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 38 31 31 0 0 0
888. โพธิ์ศรีวิทยา 0 0 1 0 0 0
889. โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 0 0 21 0 0 0
890. โพธิ์ไทรพิทยาคาร 236 195 161 0 0 0
891. โพธิ์ไทรวิทยา 33 48 28 0 0 0
892. โพนงามพิทยาคาร 40 39 33 0 0 0
893. โพนงามศึกษา 0 133 106 0 0 0
894. โพนทองประชาสรรค์ 29 27 26 0 0 0
895. โพนทองพัฒนาวิทยา 424 425 403 0 0 0
896. โพนทองวิทยายน 82 66 77 0 0 0
897. โพนพิทยาคม 32 49 42 0 0 0
898. โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา 234 184 167 0 0 0
899. โพนสูงประชาสรรค์ 23 30 15 0 0 0
900. โพนสูงพัฒนศึกษา 17 28 28 0 0 0
901. โพนเมืองประชารัฐ 'ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์' 19 26 22 0 0 0
902. โพนแพงพิทยาคม 26 18 14 0 0 0
903. โรงเรียนกระดุมทองวิทยา 0 0 6 0 0 0
904. โรงเรียนกวางโจนศึกษา 54 71 58 0 0 0
905. โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม 54 73 47 0 0 0
906. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 55 65 54 0 0 0
907. โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 0 0 1 0 0 0
908. โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 18 10 18 0 0 0
909. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) 0 61 55 0 0 0
910. โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 91 98 84 0 0 0
911. โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 0 0 102 0 0 0
912. โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 0 0 18 0 0 0
913. โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 29 28 29 0 6 0
914. โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 14 11 21 0 0 0
915. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 255 239 233 0 0 0
916. โรงเรียนครบุรี 222 212 199 0 0 0
917. โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม 0 0 33 0 0 0
918. โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 25 38 42 0 0 0
919. โรงเรียนคำยางพิทยาคม 0 11 6 0 0 0
920. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 0 73 62 0 0 0
921. โรงเรียนชัยนาคำวิทยา 55 67 33 0 0 0
922. โรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 พินิจพิทยานุสรณ์ 0 70 48 0 0 0
923. โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 0 0 4 0 0 0
924. โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 0 30 0 0 0
925. โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 73 62 59 0 0 0
926. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 100 77 79 0 1 0
927. โรงเรียนดงรักวิทยา 0 0 19 0 0 0
928. โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 0 0 1 0 0 0
929. โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 113 96 91 0 0 0
930. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 0 0 15 0 0 0
931. โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง) 0 0 32 0 0 0
932. โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 0 0 59 0 0 0
933. โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ 53 46 44 0 0 0
934. โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 54 93 74 0 0 0
935. โรงเรียนนาคำวิทยา 0 0 68 0 0 0
936. โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 0 95 64 0 0 0
937. โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 26 33 20 0 0 0
938. โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 35 58 44 0 0 0
939. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 19 11 25 0 0 0
940. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 163 156 131 0 0 0
941. โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 75 80 53 0 0 0
942. โรงเรียนบัวขาว 440 424 399 0 0 0
943. โรงเรียนบัวลาย 0 5 68 0 0 0
944. โรงเรียนบัวใหญ่ 314 351 297 0 0 0
945. โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 0 172 166 0 0 0
946. โรงเรียนบ้านหันวิทยา 49 61 57 0 0 0
947. โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 115 107 78 0 0 0
948. โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 38 50 30 0 0 0
949. โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา 0 0 8 0 0 0
950. โรงเรียนประทาย 0 422 355 0 0 0
951. โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 0 0 13 0 0 0
952. โรงเรียนปากช่อง 2 135 120 93 0 0 0
953. โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 0 0 56 0 0 0
954. โรงเรียนพระทองคำวิทยา 102 106 71 0 0 0
955. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 37 5 13 0 0 0
956. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 67 77 54 0 0 0
957. โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 46 35 39 0 0 0
958. โรงเรียนพันดอนวิทยา 58 41 50 0 0 0
959. โรงเรียนพิบูลมังสาหาร 0 545 454 0 0 0
960. โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 0 0 32 0 0 0
961. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 20 39 11 0 0 0
962. โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 0 0 136 0 0 0
963. โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 32 40 29 0 0 0
964. โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล 3 ยุติธรรมวิทยา 0 0 80 0 0 0
965. โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 36 44 31 0 0 0
966. โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ 31 33 38 0 0 0
967. โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี 0 185 147 0 0 0
968. โรงเรียนราษีไศล 248 219 202 0 0 0
969. โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 33 32 22 0 0 0
970. โรงเรียนลำปาววิทยาคม 64 66 32 0 0 0
971. โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 0 64 59 0 0 0
972. โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม 0 113 81 0 0 0
973. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 0 0 6 0 0 0
974. โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
975. โรงเรียนวัดประชานิมิตร 80 87 98 0 0 0
976. โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 20 12 15 0 0 0
977. โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 52 49 51 0 0 0
978. โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 59 66 86 0 0 0
979. โรงเรียนสกลทวาปี (สกลราชวิทยานุกูล 2) 124 71 82 0 0 0
980. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 0 0 33 0 0 0
981. โรงเรียนสระพังวิทยาคม 33 28 24 0 0 0
982. โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 99 82 98 0 0 0
983. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 169 171 166 0 0 0
984. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 179 211 193 0 0 0
985. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 41 13 0 0 0 0
986. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 348 320 319 0 0 0
987. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 0 0 54 0 0 0
988. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ 15 12 4 0 0 0
989. โรงเรียนสายธารวิทยา 62 79 65 0 0 0
990. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ โคราช 0 40 26 0 0 0
991. โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 75 65 70 0 0 0
992. โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 0 345 312 0 0 0
993. โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 35 52 41 0 0 0
994. โรงเรียนสีชมพูศึกษา 318 234 205 0 0 0
995. โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 47 38 29 0 0 0
996. โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 104 112 85 0 0 0
997. โรงเรียนสูงเนิน 273 237 224 0 0 0
998. โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม 0 0 67 0 0 0
999. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 31 16 6 0 0 0
1000. โรงเรียนหนองถ่มวิทยา 12 18 23 0 0 0
1001. โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม 0 8 5 0 0 0
1002. โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 42 39 28 0 0 0
1003. โรงเรียนหนองยางพิทยาคม 0 22 72 0 0 0
1004. โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 41 59 48 0 0 0
1005. โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์ 32 24 25 0 0 0
1006. โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 34 40 47 0 0 0
1007. โรงเรียนหนองห้างพิทยา 42 23 16 0 0 0
1008. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 0 0 50 0 0 0
1009. โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 0 36 52 0 0 0
1010. โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์ 0 0 32 0 0 0
1011. โรงเรียนหวายคำวิทยา 19 25 23 0 0 0
1012. โรงเรียนหินดาดวิทยา 53 64 53 0 0 0
1013. โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 76 62 52 0 0 0
1014. โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 0 0 182 0 0 0
1015. โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม 50 68 56 0 0 0
1016. โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 81 56 43 0 0 0
1017. โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ 0 0 25 0 0 0
1018. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา 137 204 137 0 0 0
1019. โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 30 59 52 0 0 0
1020. โรงเรียนเทศบาล 1 (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 80 58 38 0 0 0
1021. โรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา 132 142 139 0 0 0
1022. โรงเรียนเทศบาล 1 บูรพาวิทยากร 58 78 44 0 0 0
1023. โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา 60 56 36 0 0 0
1024. โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 80 83 55 0 0 0
1025. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา 0 0 12 0 0 0
1026. โรงเรียนเทศบาล 2 อิสาณธีรวิทยาคาร 0 75 49 0 0 0
1027. โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 87 78 72 0 0 0
1028. โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ 127 78 70 0 0 0
1029. โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 44 58 44 0 0 0
1030. โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 0 0 56 0 0 0
1031. โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 0 0 8 0 0 0
1032. โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 0 67 53 0 0 0
1033. โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 394 309 200 0 0 0
1034. โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 116 86 84 0 0 0
1035. โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด) 0 0 52 0 0 0
1036. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 0 0 54 0 0 0
1037. โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 72 66 57 0 0 0
1038. โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก 0 0 81 0 0 0
1039. โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 110 136 112 0 0 0
1040. โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 49 0 0 0
1041. โรงเรียนเมืองยางศึกษา 117 76 82 0 0 0
1042. โรงเรียนเมืองสมเด็จ 68 62 84 0 0 0
1043. โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 0 0 44 0 0 0
1044. โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม 16 22 20 0 0 0
1045. โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 1 0 0 0
1046. โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 0 0 1 0 0 0
1047. โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 0 0 29 0 0 0
1048. โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 86 88 57 0 0 0
1049. โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 0 0 58 0 0 0
1050. โรงเรียนเอกปัญญา 43 27 0 0 0 0
1051. โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 79 51 43 0 0 0
1052. โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 29 27 19 0 0 0
1053. โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 0 0 32 0 0 0
1054. โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 0 39 42 0 0 0
1055. โรงเรียนโตนดพิทยาคม 0 0 30 0 0 0
1056. โรงเรียนโนนกอกวิทยา 0 55 63 0 0 0
1057. โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 32 39 34 0 0 0
1058. โรงเรียนโนนหันวิทยายน 143 117 74 0 0 0
1059. โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 38 39 23 0 0 0
1060. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 0 0 237 0 0 0
1061. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 0 0 46 0 0 0
1062. โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี 24 28 32 0 0 0
1063. โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 24 22 39 0 0 0
1064. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ 30 17 21 0 0 0
1065. โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา 0 0 18 0 0 0
1066. โรงเรียนโยธินนุกูล 23 20 18 0 0 0
1067. โรงเรียนไตรมิตร 79 83 67 0 0 0
1068. โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 0 0 131 0 0 0
1069. โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 14 14 13 0 0 0
1070. ไชยบุรีวิทยาคม 34 51 35 0 0 0
1071. ไชยวานวิทยา 66 93 67 0 0 0
1072. ไตรคามวิทยา 4 6 2 0 0 0
1073. ไตรรัตนวิทยาคม 18 24 23 0 0 0
1074. ไผ่งามพิทยาคม 23 23 14 0 0 0
1075. ไผ่ใหญ่ศึกษา 0 0 49 0 0 0
1076. ไพศาลพิทยาคม 77 84 68 0 0 0