รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

สำหรับกลุ่มโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นาง มณฑนา นามวิจิตร ขอนแก่นวิทยายน3 ขอนแก่น
2 นาย ศราวุธ รู้ปัญญา ขอนแก่นวิทยายน3 ขอนแก่น
3 นาง จรีพร วงษ์คำ เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
4 นางสาว อริสรา เนาว์โนนทอง เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
5 นาย ปณกุล ศรีปรัชญาวรกุล คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
6 นาย กมลรัตช์ ภูบุญล้น คลองขามวิทยาคาร กาฬสินธุ์
7 นางสาว นฐมน ศังขานนท์ ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
8 นางสาว วิจิตรา ภาอำนวย ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
9 นาย ธนิต ทองอาจ หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
10 นาง มยุรี สุนทรส หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
11 นาย บุญคุ้ม นามปัญญา ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
12 นาง พิทธยาภรณ์ มาตา ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
13 นาง ศศิธร สามัญ วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
14 นาง พรทิพย์ บรรเทา วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
15 นาง เบญจพร ศรีวรกุล กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร
16 นางสาว ละอองดาว นันวิสุ กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร
17 นาย ธวัช สุขบัติ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
18 นาง จิตตินันท์ เบญมาตย์ คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
19 นางสาว ณัฏฐ์ชุดาธร กินะรี หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
20 นางสาว สุพัตรา คำหงษา หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
21 นางสาว ฐิติพรรณ ศิริเลิศ เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
22 นาง ศิราภรณ์ ทองมี เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น
23 นาย จัดสันต์ ภักดีศรี เชียงหวางพิทยาคาร อุดรธานี
24 นาย วิเชียร ชาโนสี ชนบทศึกษา ขอนแก่น
25 นาง ประดับศรี พิศพล ชนบทศึกษา ขอนแก่น
26 นาง ขวัญหทัย วงษ์สุริยัน บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
27 นาย มนตรี แคนมืด บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
28 นางสาว ณปภัช เศรษฐานันท์ ส่องดาววิทยาคม สกลนคร
29 นาย สุริยันต์ ยางศรี อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
30 นาง อุษณีย์ จันดาวงศ์ อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
31 นาย สิทธิพล พหลทัพ สีหราชเดโชชัย ขอนแก่น
32 นางสาว มัถชุรี ตุนชัยภูมิ สีหราชเดโชชัย ขอนแก่น
33 นาง บุศรา พลเชียงสา คำม่วง กาฬสินธุ์
34 นางสาว นลิน พลโคกก่อง คำม่วง กาฬสินธุ์
35 นาง สุวนิตย์ สีชาเหง้า ภูผาม่าน ขอนแก่น
36 นางสาว สุกัญญา มะลิวัลย์ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
37 นาย กฤฎากร ดาสุเทพ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
38 นาย วิวิธ เครื่องจำปา ฝางวิทยายน ขอนแก่น
39 นาง สนธยา กุมพล ฝางวิทยายน ขอนแก่น
40 นาย ธนู เจริญรัตน์ วังยางวิทยาคม นครพนม
41 นาย ไชยันต์ ศรีสุวะ วังยางวิทยาคม นครพนม
42 นางสาว วลีวรรณ วัดตรง รัตนบุรี สุรินทร์
43 นางสาว อธิติญา ประดาสุข รัตนบุรี สุรินทร์
44 นาง อำไพ ญาณสมบัติ สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
45 นาง ธัญรัชต์ ศรีทุม สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
46 นาง นงนุช คำเพ็ง นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
47 นาย วิรุจ ก่อแก้ว จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
48 นาง จิตตรา อัศวภูมิ จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
49 นาง สุดอนงค์ รองสวัสดิ์ สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
50 นาง อรพันธ์ แคกระโทก สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
51 นาย เอกลักษณ์ บุญท้าว ประชาพัฒนา มหาสารคาม
52 นาง นรนาถ สืบสำราญ ประชาพัฒนา มหาสารคาม
53 นางสาว พัชรา อุ่นบุญเรือง บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" กาฬสินธุ์
54 นาง สุวภา สีลาดเลา บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" กาฬสินธุ์
55 นางสาว สุภารัตน์ วัฒนธรรม ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย
56 นางสาว ปวีณา วนะภูติ ราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย
57 นาย ประยูร มังกร บางอำพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ
58 นาย ชัยรัตน์ สิทธิบุรี อมตวิทยา ขอนแก่น
59 นางสาว ชื่นจิตร จันทะบัณฑิต อมตวิทยา ขอนแก่น
60 นางสาว วัลชลี เกียรติสิลังกุล ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
61 นาง ธันยนันท์ วังสงค์ เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น
62 นางสาว นันทนา สุวรรณปา เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น
63 นาง ภคจิณหจุฑา คมวิชายั่งยืน สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา
64 นาง สุทานี อภัยเดช ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
65 นาง ปุณณภา แพงศรี ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
66 นาย สายัณห์ เหล่าลือชา ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
67 นาง นิดาพร สุธัญญรัตน์ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
68 นางสาว สิริพร เพ็งพินิจ ขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ
69 นาง ฐิตาพร ดอนโอฬาร เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
70 นาง พรนภัส มะหิพันธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
71 นางสาว พิมมาดา ศิริกุล นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์
72 นาง สนิดาพร รอดไว นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์
73 นางสาว สุภาพร ขวัญทอง สังขะ สุรินทร์
74 นางสาว ศุภลักษณ์ ปัตยะสา สังขะ สุรินทร์
75 นาง วรพร กสานติ์ศรี พุทไธสง บุรีรัมย์
76 นาง อุบลรัตน์ แสนมณี พุทไธสง บุรีรัมย์
77 นาง มัณฑนา สีมงคุณ ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา
78 นาย ชลิต สุริยะสกุลวงษ์ บุญวัฒนา นครราชสีมา
79 นาง บุญเต็ม ซ้อนกลิ่น บุญวัฒนา นครราชสีมา
80 นาง รุจี ปุยฝ้าย ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด
81 นาง สีดา ผดุงสมัย ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด
82 นาง ณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
83 นางสาว รัชฎาภรณ์ เพียรี เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
84 นาง ธันญณัญช์ มีดินดำ โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
85 นาย จิรศักดิ์ แก้ววันทา โพนทองประชาสรรค์ บึงกาฬ
86 นาย ภาณุวัชร ปุรณะศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
87 นาย สากล รักชาติ นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
88 นาง คำแก้ว หนูทองแก้ว สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
89 นาย วิฑูรย์ สิริประเสริฐศิลป์ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
90 นาย ศักดิ์ดา คำโส จักราชวิทยา นครราชสีมา
91 นาง จรินทร์ ภิรมย์กิจ จักราชวิทยา นครราชสีมา
92 นาง ชณิตา สินเติม วิทยาลัยเทคนิคยโสธร ยโสธร
93 นาย สรกฤช ฆารโสภณ กมลาไสย กาฬสินธุ์
94 นางสาว กัญญา ทัพชา กมลาไสย กาฬสินธุ์
95 นาง มยุรี ถิ่นวัลย์ มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
96 นาง สุธาวลี จันทรังษี มหาไถ่ศึกษาเลย เลย
97 นางสาว วิภารัตน์ ลาดจันทึก จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
98 นาง ลดาวัลย์ บุญเสริม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
99 นางสาว วันเพ็ญ สังวิบุตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
100 นาย ทรงสรรค์ รูปสม ภูพานวิทยา อุดรธานี
101 นาง ฉวีวรรณ เพ็ญจันทร์ ภูพานวิทยา อุดรธานี
102 นาย อดิศรณ์ แวงธิสาร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
103 นาง สุพัตรา ราชวัตร อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
104 นาง สุวันลา ม่วงรัตน์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
105 นางสาว รัตนลักษณ์ เจริญวนวิจิตร ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
106 นางสาว สมจิตร สุทธินันท์ วาปีปทุม มหาสารคาม
107 นางสาว อรุณรัศมี จันทพรม วาปีปทุม มหาสารคาม
108 นาง บุญเชาว์ สมบูรณ์ ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
109 นาง จุฑามาศ วิลัยพิศ เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
110 นาย ชวลิต เลิศปฐพีสุวรรณ เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
111 นาย สุรจิตย์ ผิวงาม ภูทอกวิทยา บึงกาฬ
112 นาย ประหยัด ชัยยะเทียน ภูทอกวิทยา บึงกาฬ
113 นาง นวลจิรา ใจสมุทร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
114 นาง ไตรรัตน์ หาญพิทักษ์ชัยกุล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
115 นาง จงกล งาเนียม ป่าหวายวิทยายน ขอนแก่น
116 นางสาว นวรัตน์ บุญสวัสดิ์กุลชัย ป่าหวายวิทยายน ขอนแก่น
117 นาง เสาวคนธ์ รักเพื่อน วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น
118 นาง พิมลรัตน์ สุวรรณ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
119 นาง รงกช บุพศิริ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
120 นาง บวรนาถ สืบจากสิงห์ ศรีเสมาวิทยาเสริม ขอนแก่น
121 นาย มัฆวาน ศรีบุญลือ ศรีเสมาวิทยาเสริม ขอนแก่น
122 นาง วรัญศยา เสนาใน ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
123 นาย วิชัย โพธิ์ศรี ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
124 นาย สุทัด เพียเกษม ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
125 นางสาว อาริยา กองธรรม พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย
126 นางสาว วรัญญา เครือแก้ว พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย
127 นาง สำราญ แก้วกาหลง สามขาสว่างวิทย์ กาฬสินธุ์
128 นาง นภาภรณ์ จันทร์สด สามขาสว่างวิทย์ กาฬสินธุ์
129 นางสาว กมลชนก วงวาฬ ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
130 นาง สุจิภา วงศ์วรรณา ไพรบึงวิทยาคม ศรีสะเกษ
131 นาง เอื้องไพร กิ่งปรุ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
132 นาง เสาวภา ชนะหาญ ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
133 นาย พจน์ เสือรัมย์ ไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์
134 นาง อุทุมพร พวกขุนทด สามพร้าววิทยา อุดรธานี
135 นาย บุญคุ่ม กงมหา พังทุยพัฒนศึกษา ขอนแก่น
136 นาย สุทธิเดช ดวงจันทร์ แวงพิทยาคม สกลนคร
137 นาง วีรนุช สมนึก แวงพิทยาคม สกลนคร
138 นาย วัลลภ สหธรรมมิกะชาติ สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
139 นาย ศักดิ์ชาย เกษร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
140 นาง พิไลพร สวัสดิ์ มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
141 นางสาว ณัฐกานต์ รัดที มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
142 นางสาว วราภรณ์ ปัญเศษ บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
143 นาง สุขุมาลย์ อนุเวช จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
144 นาง สุพรรณี กาฬหว้า จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
145 นางสาว พยอม แก้วโยธา บรบือ มหาสารคาม
146 นางสาว กันต์ฤทัย คำบรรจง บรบือ มหาสารคาม
147 นาง สังวาลย์ เจือจันทร์ แตลศิริวิทยา สุรินทร์
148 นาย สดใส ขันตะราช อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
149 นาง กมนทิพ ชัยมาลา พลพัฒนศึกษา ขอนแก่น
150 นาง มยุณี สีดากุลฤทธิ์ เลยพิทยาคม เลย
151 นางสาว บัวบูชา คุณารัตนศิริกุล เลยพิทยาคม เลย
152 นางสาว นภาพร วงศ์คง หนองยางพิทยาคม นครราชสีมา
153 นาง ธณต เลิศล้ำ หนองยางพิทยาคม นครราชสีมา
154 นาง บังอร ตันสุหัช พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
155 นาย สังวาลย์ โบราณกุล พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
156 นาย อรรณพ จันทะโสม เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
157 นาย สมศักดิ์ สมเสนาะ เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
158 นาง ภัทรินทร์ ชินวิถี จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
159 นาง จิราวรรณ พงษ์อุดม จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
160 นาง ดารุณี เรืองฤทธิ์ ขัวเรียงศึกษา ขอนแก่น
161 นาย พิชัย วิโย เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
162 นาง สุภารัตน์ คัทเนตร จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
163 นาย ประครอง เปลี่ยนเอก มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" สกลนคร
164 นางสาว จิรัฐา โนยราษฎร์ มัธยมศึกษาเทศบาล 3 "ยุติธรรมวิทยา" สกลนคร
165 นางสาว พนารัตน์ อัศพันธ์ ดงมูลวิทยาคม กาฬสินธุ์
166 นาย จิรพล นามมีฤทธิ์ พะทายพิทยาคม นครพนม
167 นางสาว กมลณภัทร บุตรโคษา พะทายพิทยาคม นครพนม
168 นาย ธานินทร์ อยู่ศิริ หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
169 นาง นิตยา เลิศสมพร หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
170 นาย สมนึก พรมจันทร์ หนองบุนนากประสงค์วิทยา นครราชสีมา
171 นาย สุชาติ จิตติการุณย์ หนองบุนนากประสงค์วิทยา นครราชสีมา
172 นางสาว สุชัญญา บัวเรือง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
173 นาง วัชราภรณ์ ยืนชีวิต สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
174 นาง รุจิรา ถิรดิษสกุล กู่ทองพิทยาลัย ขอนแก่น
175 นาย กิตติพัฒน์ จันทะมานิตย์ ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
176 นาง สุมาลีย์ อุดมสิน ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
177 นาง นงพงา ชื่นชม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
178 นาง จิราภรณ์ โชติรื่น กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
179 นาย อำนาจ โพธิ์ศรี หนองโนประชาสรรค์ ขอนแก่น
180 นางสาว นางสาวรินดา มุงคุณคำชาว หนองโนประชาสรรค์ ขอนแก่น
181 นางสาว กองสิน ชินทะนา หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
182 นาง พิชญ์สินี ฦาชา หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
183 นาย กิตติศักดิ์ วรรณทอง อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
184 นาย พินิจ ชลารักษ์ ผดุงนารี มหาสารคาม
185 นาง ชลาลัย ตะวัน ผดุงนารี มหาสารคาม
186 นาย สันติสุข ฐาโอษฐ์ ประภัสสรวิทยา ขอนแก่น
187 นาย เจษฎา พลพิลา ประภัสสรวิทยา ขอนแก่น
188 นาง พัทธนันท์ แก้ววิเศษ มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
189 นางสาว อนัญญา บุญสูง มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
190 นาย กฤษฏ์หิรัญ ธนนันทน์นฤดน กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
191 นาง อำภา ศิริขันธ์ กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
192 นาย ประภัทร์ กุดหอม พังโคนวิทยาคม สกลนคร
193 นางสาว ญาณิชศา ธนจิราพัทร พังโคนวิทยาคม สกลนคร
194 นาย เศกสันต์ จันทวงศ์ หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
195 นางสาว ณัฐนันท์ ภควัตศิตานนท์ ขอนแก่นวิเทศศึกษา ขอนแก่น
196 นางสาว สุกัญญา แก้วกงพาน ภูกระดึงวิทยาคม เลย
197 นาย ทรงยุทธ ด้ามทอง นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
198 นาย พีรวัส โสระเวช นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
199 นาง ทัศนีย์ ภาแก้ว อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
200 นาง สุภาพิศ จันทร์มณีเลิศ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
201 นางสาว รักชนก ด้วงเล็ก ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
202 นาง บังอร ชูศรียิ่ง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา [ราชสีมาวิทยาลัย 2] นครราชสีมา
203 นาย สภูษณพงศ์ เครื่องกลาง อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา [ราชสีมาวิทยาลัย 2] นครราชสีมา
204 นาย ไพฑูรย์ เชื้อเมือง ท่าบ่อ หนองคาย
205 นางสาว ณัฐริยา วงศ์โยธา ท่าบ่อ หนองคาย
206 นางสาว กุลธิดา พัฒนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
207 นางสาว จุฑารัตน์ พันนึก อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
208 นาย สันติ พันนึก อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
209 นาย ชาติชาย สิงห์พรหมสาร สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
210 นาง วไลพร แก่นคูณ สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
211 นาง วิลัยพร หลาบเงิน ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
212 นาง ณัฎฐา พรหมสาขาณสกลนคร ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
213 นางสาว วิภาวดี ฤทธิธรรม นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร
214 นางสาว นิตยา สอนนุชาติ นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร
215 นางสาว นารีรัตน์ มีนะถา สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
216 นาง นิตยา คันธิยงค์ สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
217 นาย กิติศักดิ์ ครจำนงค์ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
218 นาง สรณ์สิริ ศิริรัตนอัมพร ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
219 นาง จุฑารัตน์ บรรจงปรุ ครบุรี นครราชสีมา
220 นาย พิเชษฐ สมบัติ ครบุรี นครราชสีมา
221 นางสาว ศิรินทิพย์ คุณาคุณ ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
222 นาง ลิขิตรา พลเยี่ยม ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
223 นางสาว จิรัฐยาพร หมื่นจร ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
224 นาง สายชล ชัยจันทา โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ขอนแก่น
225 นางสาว อะธิดา แสงอรุณ นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
226 นางสาว ชนิกา อาจวิชัย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
227 นางสาว อรวรรณ ดอนชัย คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
228 นาง ณัฐนันท์ นามอาษา เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
229 นาง สุชัญณิชา สีทานอก ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา
230 นางสาว เพ็ญนภา เลาสูงเนิน ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา
231 นางสาว ภนิดา ภู่โตนนา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
232 นาง ผาณิต จรเกษ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
233 นาย ธนวัฒน์ คำเบ้าเมือง บ้านท่าโป่ง ชัยภูมิ
234 นาย ณธรรศ บริบูรณ์ ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
235 นาง พัชรินทร์ ตั้งประเสริฐ หนองหานวิทยา อุดรธานี
236 นาย เด่นนคร ขาวสะอาด หนองคูวิทยา ศรีสะเกษ
237 นางสาว ธัญญลักษณ์ ทองเปลว หนองคูวิทยา ศรีสะเกษ
238 นาง สุพร ก้งทอง เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
239 นางสาว สุภลักษณ์ บรรดาศักดิ์ เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
240 นางสาว ศรีรัตน์ จ่าชัยภูมิ เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
241 นาง พัชรี อุ้ยเลิศ ภูเรือวิทยา เลย
242 นาง ดวงพร พรมน้ำอ่าง ภูเรือวิทยา เลย
243 นาย ธนากร ม่วงนาครอง ภูดินแดงวิทยา สกลนคร
244 นางสาว ชวนพิศ มะโนมัย ธงธานี ร้อยเอ็ด
245 นาง ศิริลักษณ์ ติ๊บสุก ธงธานี ร้อยเอ็ด
246 นาย ทรงศักดิ์ มิทราวงศ์ เกิ้งวิทยานุกูล มหาสารคาม
247 นาง วัชโรบล สัจจภิรมย์ เกิ้งวิทยานุกูล มหาสารคาม
248 นางสาว สีไพร สีขอน เปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น
249 นางสาว ธัญญารักษ์ เอี่ยมศรี เปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น
250 นาง กนกภรณ์ แก้วประกอบ บัวขาว กาฬสินธุ์
251 นางสาว ชญานันทน์ ทองทวี เซนต์เมรี่ อุดรธานี
252 นาย เกรียงไกร พัสดร เซนต์เมรี่ อุดรธานี
253 นาย วีระวัฒน์ พิณโท บ้านพิณโท อุบลราชธานี
254 นาย ศรายุทธ สุทธิสมบัติ บ้านพิณโท อุบลราชธานี
255 นาย อนิวรรต ติมุลา ลำดวนพิทยาคม บุรีรัมย์
256 นาง กานดา อรัญศักดิ์ ลำดวนพิทยาคม บุรีรัมย์
257 นาง อุไรวรรณ วิเศษฤทธิ์ ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
258 นางสาว พนิดา ผาทอง ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
259 นางสาว สายสุณี ศรีวิเชียร วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย
260 นาย หริน พงษ์สิงห์ วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย เลย
261 นาย ถนัด พรสงวน สามขาท่าหาดยาววิทยา ร้อยเอ็ด
262 นาง กัญญารัตน์ โทดา สามขาท่าหาดยาววิทยา ร้อยเอ็ด
263 นาย นิพนธ์ ภักดีแก้ว โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
264 นางสาว กลิ่นสุคนธ์ งามสวย โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
265 นาง รุ่งราวรรณ์ นาคนาคา พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
266 นางสาว เกษร ศรกิจ พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
267 นาย ชัยณรงค์ แก้วละมุล บัวเชดวิทยา สุรินทร์
268 นาง มณีกานต์ ทนทอง บัวเชดวิทยา สุรินทร์
269 นางสาว รุ่งทิพย์ เสาสูง สิรินธร สุรินทร์
270 นางสาว สุชาดา เฉลียวไว สิรินธร สุรินทร์
271 นาย มงคล จึงมั่นคง วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อุบลราชธานี
272 นางสาว พร้อมพรรณ ขันธ์สิงห์ วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ อุบลราชธานี
273 นาย เนรมิต กฤตาคม หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
274 นาง ภาณิชา โพธิ์เมือง หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
275 นางสาว จุฬารัตน์ สมทา ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
276 นาง เพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
277 นาง อุดมพร เหลืองยวง ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์
278 นาง สุปราณี พันธ์ุเทศ ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์
279 นาง นิตยา วรรณไชย คำแคนวิทยาคม ขอนแก่น
280 นาง กนิษฐา ลุนพรหม ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
281 นางสาว ชรินทิพย์ ทักษิณกานนท์ ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
282 นางสาว เจนจิรา สีน้อยขาว น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
283 นาง ชลิตตา พรสุวรรณ์ น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
284 นาง สุดใจ แก้วอ้น เอราวัณวิทยาคม เลย
285 นาย องอาจ แก้วอ้น เอราวัณวิทยาคม เลย
286 นาง สุจิตรา ราศรีรัตนะ เทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ [มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี] อุดรธานี
287 นาง อัญชลี ฐิตะภาส เทศบาล 6 ไลออนส์อุทิศ [มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี] อุดรธานี
288 นาย ณัฐวุฒิ อุดมแสน กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร
289 นาย ธีรพงค์ กรุณานำ กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร
290 นาง รจนา ขันทะชา บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
291 นาง แจ่มใส ปลื้มสันเทียะ รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
292 นาย ถาวร สมศรี รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
293 นาง รัตนาภรณ์ ดีล้อม สุรินทร์ราชมงคล สุรินทร์
294 นาง ชญาดา สุดสายกรวด สุรินทร์ราชมงคล สุรินทร์
295 นาง สุดารัตน์ ดาทอง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
296 นาง ศรีรัตนา ฝอยทอง กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
297 นาย สุพจน์ สวัสดิ์พาณิชย์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
298 นาง ปราณี สวัสดิ์พาณิชย์ พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
299 นางสาว อรุณี คงเกษม ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
300 นางสาว ขนิษฐา แวทไธสง ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
301 นางสาว จุรีรัตน์ พันธุวัฒน์ หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
302 นาย วิจิตร ภูโอบ กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
303 นาย นิสิทธิ์ ส่งสุข สีดาวิทยา นครราชสีมา
304 นาย สุริยะ แสงนันชัย สีดาวิทยา นครราชสีมา
305 นาง สาวิตรี ซาตา แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
306 นาง สุคนธ์ โชติชัยสถิตย์ แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
307 นางสาว ปิยะนุช บุญชาญ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
308 นาย เสกสิทธิ์ ปาละสิทธิ์ เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
309 นาง เพ็ญสิริ คำชัย ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
310 นางสาว บังอร นิลกิจ ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
311 นาง วิภาดา สุเพ็ญศิลป์ อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
312 นางสาว ละเอียด มีแก้ว บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
313 นาย ประเวชย์ ประวันรัตน์ กุงแก้ววิทยาคาร หนองบัวลำภู
314 นาย พจนัย ถาวงค์ราม กุงแก้ววิทยาคาร หนองบัวลำภู
315 นาย ประถม นิธุรัมย์ กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
316 นาง เนาวรัตน์ กะการดี กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
317 นาย พิวัฒน์ แฝงสะโด สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
318 นาง จงกลนี ชัยศิริ สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
319 นาย สุเทพ พงษ์ใหม่ โนนหันวิทยายน ขอนแก่น
320 นาง โกศล ราษฎร์เหนือ โนนหันวิทยายน ขอนแก่น
321 นาง รังสิยา สีจันทา หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
322 นาง ทิพวัลย์ ลุนพรม หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
323 นางสาว สุกัญญา ป้ายนอก กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
324 นางสาว ผจงจิตต์ จงกลรัตน์ ฆ้องชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์
325 นางสาว สุภัค เทพสิงห์ โพนเมืองประชารัฐ "ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ อนุสรณ์" ร้อยเอ็ด
326 นางสาว รัตน์วดี ทองมนต์ สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
327 นางสาว ณัฐพร เค้าแคน สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
328 นาย เดชวิชัย พิมพ์โคตร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี
329 นาย สุกฤษณ์ สหะชาติ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี อุดรธานี
330 นางสาว นภาพร ไสววรรณ บ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น
331 นาง ปอเรียม แสงชาลี บ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น
332 นาง เกษร ทองศรี ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
333 นาง นงเยาว์ วิทยอุดม ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
334 นาย นิยม ไผ่โสภา โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
335 นางสาว นันทิดา นาโควงค์ โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม
336 นาย วรวุฒิ ศรีโพธิ์ ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
337 นาง วาสนา เหล่าสะพาน ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
338 นาง สุภาภรณ์ โคตะรุชัย ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
339 นาง ศิรีกานต์ งามพิพัฒนพงษ์ สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
340 นางสาว ศุภพิชกรณ์ จันทร์นามเขตต์ สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา
341 นาง ปรียานุช สงสาร กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
342 นาง กุลณพฤกษ์ กีรติชัยเศรษฐ กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ
343 นาย พิษณุ สมอุ่มจารย์ เทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กาฬสินธุ์
344 นาย ปรัชญา หมื่นขันธ์ ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ
345 นาง ทิพย์ถาวร ทับอามรศิริ ซับใหญ่วิทยาคม ชัยภูมิ
346 นางสาว สายน้ำผึ้ง ปัดทุม ห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ
347 นาย ภาณุวัฒน์ พิทักษ์ ห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ
348 นางสาว ศิริวัฒนาพร พริ้งเพราะ กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์
349 นางสาว จตุรพร ศุกรนันทน์ บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
350 นาง เจนจิรา วิเศษศักดิ์ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
351 นาง ดวงสมร คะณาเนปะ สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
352 นาง สุวารี เบคเคอร์ ภูเขียว ชัยภูมิ
353 นาย ดามพ์ แก้วกัลยา ภูเขียว ชัยภูมิ
354 นาย นพดล สิงหศรี ขามแก่นนคร ขอนแก่น
355 นางสาว จุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ขามแก่นนคร ขอนแก่น
356 นาย วิเชียร ทองคลี่ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
357 นางสาว สุภาศิณี สุขสำราญ บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
358 นาง สุภัทรา เพียชำนิ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
359 นาง ณัฐยา เผ่าพงษ์สวรรค์ การกุศลวัดหนองแวง ขอนแก่น
360 นาง สุภารัตน์ สร้อยสมพงษ์ เหมืองแบ่งวิทยาคม เลย
361 นาง ละอองดาว ปะโพธิง เหมืองแบ่งวิทยาคม เลย
362 นางสาว อุมาพร เมืองโคตร ปลาปากวิทยา นครพนม
363 นางสาว สาวิตรี ปารีพันธ์ ปลาปากวิทยา นครพนม
364 นางสาว ธารารัตน์ เป้ดทิพย์ นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
365 นาง จันทร์เพ็ญ พรมวัง ไชยวานวิทยา อุดรธานี
366 นาง อภิญญา ดิเรกศรี ไชยวานวิทยา อุดรธานี
367 นาย ฉัตรดนัย พูลเจริญพาณิชย์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
368 นาง อุบลรัตน์ วรรณวงษ์ ราษีไศล ศรีสะเกษ
369 นาย วรรณประกรณ์ จุมพลน้อย บ้านไผ่ศึกษา ขอนแก่น
370 นาง อรุณี โสภา บ้านไผ่ศึกษา ขอนแก่น
371 นาง กาญจนา พรหมบุตร ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
372 นาง สุพิศ บุญปก ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
373 นาง กานต์รวี ชมภูพรพิพัฒน์ หนองหว้าพิทยาสรรค์ นครราชสีมา
374 นางสาว ดวงใจ บุตรหนองแสง หนองหว้าพิทยาสรรค์ นครราชสีมา
375 นาง บัวเงิน สุริยบุตร ถ่อนวิทยา หนองคาย
376 นางสาว ศมาภรณ์ ปัชชามาตร ถ่อนวิทยา หนองคาย
377 นาง จารุพร แสงสุขทินภัทร มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
378 นางสาว ดาวรุ่ง มากขุนทด มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
379 นาย สุทัศน์ จิประพันธ์ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
380 นางสาว สาวิตรี อุตมะ ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
381 นาย ภูมิพิชาติ หินไชยศรี จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
382 นาง พัชรา ศักดิ์แสง จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
383 นาย ณัฐพงศ์ พลฤทธิ์ บึงกาฬ บึงกาฬ
384 นาง รัศมี ชัยมูล บึงกาฬ บึงกาฬ
385 นางสาว สุธัญญา โพธิ์คลัง พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
386 นาง วานิสสา พูลสวัสดิ์ พระกุมารร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
387 นาง อรจิตร แซ่เจีย ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
388 นาง ยุวลักษณ์ อินทะมน ศรีธรรมวิทยา ยโสธร
389 นาย ประจวบ ศักรินพานิชกุล สตึก บุรีรัมย์
390 นางสาว มนัสวี วัชรวิศิษฏ์ สตึก บุรีรัมย์
391 นางสาว ลำจวน หนองภักดี เหล่ากลางวิทยาคม กาฬสินธุ์
392 นาย จรัสธชัย เสิกภูเขียว ดงเย็นพิทยาคาร อุดรธานี
393 นาย เสถียร คำมี บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
394 นาย มนูญ มูลบุญ เมืองคง นครราชสีมา
395 นางสาว ธนารี จู๋ในเมือง เมืองคง นครราชสีมา
396 นาย สมพงษ์ ประภากรพิไล ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
397 นางสาว สุภาวดี วัชรกิตติ ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
398 นาง ฉวีวรรณ โมราราษฎร์ ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
399 นาง สมถวิล ชาแสน ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
400 นาง อรนุช หนุนวงษ์ เพชรวิทยาคาร ชัยภูมิ
401 นางสาว มะลิวรรณ ระหูภา หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ
402 นางสาว สุวคนธ์ ผงสีนวน หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ
403 นาง จันทร์เพ็ญ วรรณทิพย์ สกลราชวิทยานุกูล 2 สกลนคร
404 นางสาว มณีวรรณ ศรีนา สกลราชวิทยานุกูล 2 สกลนคร
405 นางสาว สมเพียร เจาจาลึก นาแกพิทยาคม นครพนม
406 นางสาว กิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์ สันติวิทยาสรรพ์ เลย
407 นาง รัชนีวรรณ จิตธรรมมา ทมนางามวิทยาคม อุดรธานี
408 นาง จำเนียน โอษะคลัง ดอนแรดวิทยา สุรินทร์
409 นาง นุชสิรินทร์ ภูผาลาด ดอนแรดวิทยา สุรินทร์
410 นาง กุลธิดา ชัยเกษมวิไลพร สุรวิทยาคาร สุรินทร์
411 นาง ณิชชา กลมกลาง สุรวิทยาคาร สุรินทร์
412 นางสาว นุชรัช เพชรดี สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
413 นางสาว รุ่งกาล บุตรบุญชู สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
414 นาง เนาวรัตน์ ณรงค์การดี ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
415 นาง ปวีณวรรณ แทนไธสง ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
416 นาง วัฒนระเบียบ ชัยพฤกษทล เทศบาลบูรพาพิทยาคาร มหาสารคาม
417 นาย ณัฐภูมิ ศิริพล เทศบาลบูรพาพิทยาคาร มหาสารคาม
418 นาย ปรีชา เหล่าพันนา บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
419 นาง สุภารัตน์ เจียมศักดานุวัฒน์ บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ชัยภูมิ
420 นาย ศักดิ์ชัย ครู่แก้ว กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
421 นางสาว ธิชญา อายุยืน กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
422 นาง สมมาศ พลวิชิต นารีนุกูล อุบลราชธานี
423 นาง จงรักษ์ ผ่องโชติ นารีนุกูล อุบลราชธานี
424 นาง นุชณีภรณ์ วงษ์กลม เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
425 นาง นางไพเราะ อรอินทร์ เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
426 นางสาว วราภรณ์ มูลตรีภักดี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาไถ่ศึกษาชาย] ขอนแก่น
427 นางสาว สาวิตรี หงษ์อินทร์ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาไถ่ศึกษาชาย] ขอนแก่น
428 นาง ชาลินี โสดาลี หนองบัวฮีวิทยาคม อุบลราชธานี
429 นาย อนุชิต เปรมปรี ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
430 นาย บวร ใยคำโพด ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
431 นาย กิตติพันธ์ สีลาดหา มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม
432 นาง นารี มณีโชติ มัธยมวัดกลางโกสุม มหาสารคาม
433 นางสาว สุปราณี ข้าวบ่อ บ้านไผ่ ขอนแก่น
434 นาง ธนพร ตรุณทิพากร บ้านไผ่ ขอนแก่น
435 นางสาว อรไท ไลไธสง นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
436 นาง จีรนันท์ เค้าคำ นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
437 นาย ศักดิ์ชัย กาฬสุวรรณ ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
438 นาย นาธร ปะตาชาลี ปรือใหญ่วิทยบัลลังก์ ศรีสะเกษ
439 นาง ราตรี โพธิ์สุวรรณ เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
440 นาง รุ่งทิพย์ สาขามุละ เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
441 นางสาว วรัฏฐยา วิศิลา เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น
442 นาง จิระวรรณ สุครีพ เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น
443 นาย บุญถม ปุระพรม ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
444 นาง รจนา ซื่อดี ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
445 นาย นรินทร์ น้อมระวี ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
446 นาง ตรีชฎา แดนขนบ ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
447 นางสาว นันท์มนัส รอดทัศนา สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
448 นางสาว ณัฐรุจา เจริญศรี สารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา
449 นาย จรัญ ใจบุญ อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
450 นาย ถาวร พลยุทธ ท่าลี่วิทยา เลย
451 นางสาว พักตร์นิภา หวานเสร็จ ท่าลี่วิทยา เลย
452 นางสาว กาญจนา ลาภไธสงค์ นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย
453 นาย ศิริวัฒน์ มงคล จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
454 นาย สญชัย อันภักดี จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
455 นาง เกศีนี ศรีวรรณา สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา
456 นาย พงษ์ศักดิ์ บาลี สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นครราชสีมา
457 นางสาว ละมัย เพชรภา ท่านางแนววิทยายน ขอนแก่น
458 นาย ปริญญา มัจฉา ท่านางแนววิทยายน ขอนแก่น
459 นาย นฤดล คลังชำนาญ วังหมีพิทยาคม นครราชสีมา
460 นางสาว อรวรรณ จันมณี วังหมีพิทยาคม นครราชสีมา
461 นาง วรนุช หน่างเกษม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
462 นาง มาลินี งามแสง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
463 นางสาว จีราวรรณ ไชยมงค์ ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร
464 นาง นันธิยา พูลเพิ่ม พานพร้าว หนองคาย
465 นางสาว พรอุมา ศรีแก้ว พานพร้าว หนองคาย
466 นาง ดารณี พงษ์สบาย โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
467 นาย เสนีย์ พงษ์สบาย โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
468 นาง พรรณนิภา เปรมภิรักษ์ นาดีวิทยา สุรินทร์
469 นางสาว พลอยไพลิน สาระปัญญา พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
470 นางสาว นิชาพร สุวรรณโชติ พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
471 นาย สมบูรณ์ กะการดี ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
472 นาง พิมพ์ฤดี ประเสริฐสังข์ ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
473 นาง พิไลวรรณ สถิตย์ อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
474 นาง คันธนีย์ จันทู อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
475 นาง พรสวรรค์ พรพมโสภา สว่างแดนดิน สกลนคร
476 นาง ปรีดา ตวนชัยภูมิ สว่างแดนดิน สกลนคร
477 นาง อมรรัตน์ พรหมทา ธาตุศรีนคร สุรินทร์
478 นาย สุภัญญู ศรีโท ธาตุศรีนคร สุรินทร์
479 นาง ผกามาศ ฃ่างถม ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
480 นาย ประจักษ์ ประจิมทิศ วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
481 นาย สุธินันท์ ภักดีวุฒิ วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
482 นาย สมาน ชูมี พิมายวิทยา นครราชสีมา
483 นาย พุฒิพัฒน์ อติวัฒน์อังกูร พิมายวิทยา นครราชสีมา
484 นาย กนก บุตรวงษ์ ศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น
485 นาง ชลธิชา ทองแม้น ศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น
486 นาง รดา ฉายผาด โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
487 นาง วิภาวรรณ พลประถม โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
488 นาง พรทิพย์ ตาไข โนนคำพิทยาคม บึงกาฬ
489 นางสาว ศิริขวัญ ประกายสี โนนคำพิทยาคม บึงกาฬ
490 นาย จิระพงษ์ วัชเรนทร์วงศ์ หนองตาดพิทยาคม บุรีรัมย์
491 นาง นพวรรณ ปักเคทัง หนองตาดพิทยาคม บุรีรัมย์
492 นางสาว วิชุดา คำสูงเนิน เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อุดรธานี
493 นาง เสาวคนธ์ ล่ำลือ เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ อุดรธานี
494 นางสาว วรางคณา งามศิริ หนองสนิทวิทยา สุรินทร์
495 นาง มารศรี ภู่พลพิศาล รุ่งอรุณวิทยา นครราชสีมา
496 นางสาว กมลวรรณ ซื่อตรง หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
497 นาย ประดิษฐ์ สมวงษา หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
498 นาง ธัญพัชจ์ บุญเข็ม เสือโก้กวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
499 นาง ยุภาวรรณ์ ปริตวา เสือโก้กวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
500 นาง ธนิตา บรรโล หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
501 นางสาว สุภาศรี โขมะพัฒน์ หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
502 นาง สิริวิภา ปิงรัมย์ นางรอง บุรีรัมย์
503 นาย นิคม ปักกาเวสา พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
504 นาย นิติพันธ์ หารศรีภูมิ พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
505 นาง สรินยา จันทจร ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
506 นาง จิรภา สมหวัง ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
507 นางสาว มนัญญา พุทธปอง มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
508 นาง อุทุมพร กระพันธ์เขียว กวางโจนศึกษา ชัยภูมิ
509 นางสาว จงบุญ จากภัย ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
510 นาง นวลจันทร์ รังทอง ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
511 นาย พงษ์พิทักษ์ ศิลปษา ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
512 นางสาว อภิสมัย เศษแหม่ง ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
513 นาย ณัฐพงษ์ บุญปอง พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
514 นางสาว กุลิสรา ครองชื่น พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
515 นาง ศิริรัตน์ พิมณาคุณ คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ
516 นางสาว ศิริพร ลีพิมพ์ คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ
517 นางสาว ภัทธีมา อาจอินทร์ ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
518 นาง ณัฐธิดา สุขกาย ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ศรีสะเกษ
519 นาง อรุณรัตน์ เนื่องไชยยศ หวายคำวิทยา ศรีสะเกษ
520 นาง เพ็ญ บุญศรี หวายคำวิทยา ศรีสะเกษ
521 นาย วิษณุ อึ้งตระกูล วังม่วงพิทยาคม หนองคาย
522 นางสาว ยุภาพร ยอดคีรี วังม่วงพิทยาคม หนองคาย
523 นาย สมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์ ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
524 นาง นงเยาว์ บานฤทัย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
525 นาง จันเพ็ญ ลุมไธสงค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
526 นางสาว ภาวิณี ปักกะทานัง หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
527 นาย ชัยยา เวฬุวรรณ หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
528 นาง พิศมัย จำนงพิศ ยางวิทยาคม มหาสารคาม
529 นางสาว ชุติมา ถิตย์ประเสริฐ ยางวิทยาคม มหาสารคาม
530 นาง ศิลดา อมรดิษฐ์ ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
531 นาย สิปปนนท์ สายสิน ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
532 นางสาว เอื้อมพร ลาโยธี บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
533 นางสาว ระพีพร พยอม บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
534 นาย กิตติพงษ์ แคชัยภูมิ ห้วยยางวิทยาคม ชัยภูมิ
535 นาย ไพศาล สมบูรณ์ ห้วยยางวิทยาคม ชัยภูมิ
536 นาย ศุภศิลป์ อุลิตร ประทาย นครราชสีมา
537 นาย สุริยะ ศรีธรรมศาสตร์ ประทาย นครราชสีมา
538 นาง มยุรี บุญพบ ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
539 นางสาว ศรีสง่า แถวปัดถา ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
540 นางสาว ณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์ พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
541 นางสาว กาญจน์หทัย บับภีร์ พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
542 นาง บุญสงฆ์ ปอสิงห์ โนนคร้อวิทยา ชัยภูมิ
543 นางสาว สมฤทัย สังฆคราม โนนคร้อวิทยา ชัยภูมิ
544 นาง วิไลวรรณ กับโก บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู
545 นางสาว วิไลวรรณ อ่อนละมุล บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู
546 นาง แครทรียา วสุกาญจนานนท์ ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
547 นาง จีราพร นักปราชญ์ เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
548 นาง กาญจนา ลากูล เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
549 นางสาว มานิตา ฉัตรเมืองปัก ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
550 นางสาว ชลดา ปิ่นวิเศษ ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
551 นาง ช่อผกา พิศพล อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
552 นาง อรทัย วงศ์สถิตย์ อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
553 นางสาว ศุภรักษ์ สิริโสม นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
554 นาง จุรีรัตน์ พันธ์ุสว่าง นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
555 นาย เทิดทูน สุจารี โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
556 นาย วราพงศ์ ประเสริฐสังข์ โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
557 นางสาว อารีย์ สมบูรณ์ โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
558 นางสาว ระเวียง ดอนศรีชา โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
559 นางสาว สุพัตรา แจ่มใส เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ
560 นางสาว ศิริพร มูลเจริญพร เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ
561 นาง พุทธชาด วิเศษวิสัย สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
562 นางสาว ภารดี ชลธี สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
563 นาย สมเกียรติ สิงห์ทอง อุเทนพัฒนา นครพนม
564 นาย สิทธิชัย เป้ากลางไพร อุเทนพัฒนา นครพนม
565 นางสาว วณิชชา โนภาศ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
566 นาง สยุมพร เกณฑ์เชี่ยวชาญ โคกศรีเมือง กาฬสินธุ์
567 นางสาว ปิยะนันท์ ศิริกิจ โคกศรีเมือง กาฬสินธุ์
568 นาง เครือวัลย์ พนมหิรัญ นครขอนแก่น ขอนแก่น
569 นาง สุพรรณี แก่นบุดดี นครขอนแก่น ขอนแก่น
570 นาง อังกาบ สุทธาศิริ ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ
571 นาง พัชรินทร์ ก้อนเงิน ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ
572 นาง จิณห์นิภา ชูใจ อัสสัมชัญ นครราชสีมา นครราชสีมา
573 นางสาว เสาวนีย์ บุญรอด ดงพลองพิทยาคม บุรีรัมย์
574 นาย ตุลธร ศิริลือสาย ดงพลองพิทยาคม บุรีรัมย์
575 นาย สำเนียง พิลาโสภา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
576 นาง ศศวรรณ์ เครือสุคนธ์ธนา สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
577 นาย อมรวัฒน์ ชนะภักดิ์ ขามสะแกแสง นครราชสีมา
578 นาย พชรกฤต เกี้ยวกลาง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
579 นาง สุวรรณภัค แก้วคุ้ม สายธารวิทยา ศรีสะเกษ
580 นาย สมหวัง นาไชยเวศน์ นาด้วงวิทยา เลย
581 นางสาว จิรสุดา วงศ์ดี บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ
582 นาย ทศพล ศิลาเกษ บ้านเป้าวิทยา ชัยภูมิ
583 นาง ปาริชาติ ผิวผ่อง นางิ้ววิทยาสรรค์ ขอนแก่น
584 นาง ธารารัตน์ โชคเหมาะ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ
585 นาง เกศรินทร์ เผยโคกสูง ธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา
586 นาง กรรณิการ์ ไผ่โสภา ธาตุพนม นครพนม
587 นางสาว พรกนก กิตติวรวุฒิ ธาตุพนม นครพนม
588 นาง ศุภมิต ศิริโสภณภิวัฒน์ เชียงขวัญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
589 นาง ภัสสร พงษ์สวัสดิ์ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
590 นางสาว อัญญารัตน์ ต่อศรี แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
591 นาย สมชาย พงษ์สวัสดิ์ แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
592 นาย ชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ไตรรัตนวิทยาคม กาฬสินธุ์
593 นาง วิไลลักษณ์ ภูแต้มนิล ไตรรัตนวิทยาคม กาฬสินธุ์
594 นาง ศรีสุดา สิทธิคุณ ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
595 นาง สานิต กรีเทพ ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
596 นาง แสงเดือน เฉลิมจาน หินดาดวิทยา นครราชสีมา
597 นางสาว อรทัย อุปสาร หินดาดวิทยา นครราชสีมา
598 นาง ทองย่อน วรรณวาศ สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
599 นาง ลัดดาวัลย์ ภูสีอ่อน สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
600 นาง บุหงา โสวภาค วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ สุรินทร์
601 นางสาว พัชราภรณ์ คนกล้า ลำปาววิทยาคม กาฬสินธุ์
602 นาย เจือ นวลสาย วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
603 นาง ศรีสุนทร ชัยชาญ วัดมหาพุทธาราม ศรีสะเกษ
604 นาง สุพัตรา ไชยบัวรินทร์ บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
605 นาง มะลิวัลย์ ดำริห์ บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
606 นาย ครรชิต เยวเรศ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
607 นาย ชยุต พรมวิชัย นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
608 นาย ครรชิต เยาวเรศ นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
609 นาย ชยุต พรมวิชัย นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
610 นางสาว มัญชลี เปี่ยมดี สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
611 นาย ศุภสัณห์ บุตรเรือง สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
612 นางสาว นิภาพร จุลลาย คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
613 นางสาว สิริเกศ หมัดเจริญ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
614 นาย อัครชัย รัตนศิลป์ คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
615 นาง พรรณพิไล เมืองจันทร์ เมืองจันทร์วิทยาคม ศรีสะเกษ
616 นาง อัญชนา เวียงสิมา ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
617 นาง อรัญญา สุวรรณวงค์ สามพาดพิทยาคาร อุดรธานี
618 นางสาว พัชรี วิบูลย์กุล สามพาดพิทยาคาร อุดรธานี
619 นาง พิสมัย จำปาสิม เลยอนุกูลวิทยา เลย
620 นาง พรรณี พรมพุทธา เลยอนุกูลวิทยา เลย
621 นาย เลียง ผางพันธ์ คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
622 นางสาว ชัชฎาภรณ์ พิรุณโสภา คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
623 นาย สุธารินทร์ สิรินันทเกตุ สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
624 นางสาว กรนภัทร แถวหนองกุง สีชมพูศึกษา ขอนแก่น
625 นางสาว สิตานัน พิมรินทร์ อุดรพัฒนศึกษา อุดรธานี
626 นาย ประเดิม คงฟัก ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
627 นาง ญาณิศา หวังสุข ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
628 นาย ไพฑูรย์ มนตรี เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
629 นาง จิราวัลย์ เนื่องมัจฉา เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
630 นางสาว ศิริพร รูปทอง ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
631 นางสาว นราวดี ศรีเนตร ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
632 นาย ธราดล เดชรัตน์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
633 นาย ทองใส มาคะวงค์ อัสสัมชัญอุบลราชธานี อุบลราชธานี
634 นาง สมฤทัย กำหอม เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
635 นาย ปนุพงษ์ เถาว์รินทร์ ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
636 นางสาว อุไรวรรณ อามาตย์ หนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม
637 นาง เพ็ญศรี ชูเกียรติ หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
638 นาง เพียงใจ พรมเลิศ หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
639 นาง วรรณษา สิงห์อ้น กุดเสลาวิทยาคม ศรีสะเกษ
640 นางสาว สาวิตรี โพธิ์แข็ง โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
641 นาง เนตรนภา สังเกตุ โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
642 นาง สาธิตา วาที พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอนแก่น
643 นาง นันทิมา ทองน้อย กำแมดขันติธรรมวิทยาคม ยโสธร
644 นางสาว สุรางค์ มีจอม กำแมดขันติธรรมวิทยาคม ยโสธร
645 นาง บุญเรี่ยม ไชยสุทธิ์ ศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร
646 นาย อิทธิพล ไชยสุทธิ์ ศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร
647 นาง สุขิตา บุญทัน จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
648 นาง สุนีรัตน์ สุทธิแพทย์ จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
649 นาง นุชรา โพธิ์ไทย ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
650 นาย โยธิน ป้องเพชร สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
651 นาย อธิวัฒน์ สุนารักษ์ สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
652 นาง พิมพ์ใจ แสนเดช ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
653 นางสาว วิชุดา ศรีนาค ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
654 นางสาว รวีภรณ์ ครองพวก มัธยมบ้านแก้งวิทยา ชัยภูมิ
655 นาย บุญเจริญ สุขสกุล แชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี
656 นาง อุไรภรณ์ ศรีจุมพล แชแลพิทยานุสรณ์ อุดรธานี
657 นางสาว อวยชัย สุขสวาง บัวขาว กาฬสินธุ์
658 นางสาว สมสมัย พลพงษ์ เมืองแคนวิทยาคม ศรีสะเกษ
659 นางสาว ทุติยาธิดา นาใจคง วรวิมลศึกษา ขอนแก่น
660 นาง จิระดา เดชโยธิน โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
661 นางสาว สุภัทรา มีเนียม โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
662 นางสาว ศศิพร สัญญาถนอมรัช หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
663 นางสาว ทิพย์สุริยะ วณิชภาคิณ หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
664 นาง มินตรา เกษน้อย ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
665 นาง วลัยพร เชื้อตาแสง ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
666 นาย ปรีชา ศรีลับขวา ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น
667 นาง จริญญา บุญเสริม ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น
668 นาง บุญสิริ สุทธิพทักษ์ เปรมติณสูลานนท์ ขอนแก่น
669 นางสาว ธิตยา นัดครบุรี ศรีณรงค์พิทยาลัย สุรินทร์
670 นางสาว วราภรณ์ เศษชัง พันดอนวิทยา อุดรธานี
671 นางสาว น้ำฝน รักษ์ทอง พันดอนวิทยา อุดรธานี
672 นางสาว ณัฏฐ์กฤติยา จันทร์สม ภู่วิทยา นครราชสีมา
673 นางสาว สิณาภรณ์ สุดใด ภู่วิทยา นครราชสีมา
674 นาง รุ่งฤดี อัดอั้น มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นครราชสีมา
675 นาง ปรานอม ไกรสุทธา มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ นครราชสีมา
676 นาย สกุลชัย ไชยประโคม หนองแดงวิทโยดม อุดรธานี
677 นาย พายุ วรรัตน์ เมืองสมเด็จ กาฬสินธุ์
678 นาง รัฐปราณี เฮียงเหี่ย เมืองสมเด็จ กาฬสินธุ์
679 นาง แก้วใจ. โสภาพรหม ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
680 นาง อรนุช คชลัย กวางโจนศึกษา ชัยภูมิ
681 นางสาว ปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
682 นางสาว ขจีจิต ยุระตา จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
683 นางสาว เยาวภา คหัสคัดคาม สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
684 นาย บังอร หนุนวงษ์ กวางโจนศึกษา ชัยภูมิ
685 นาย วัฒนา ทรงคะรักษ์ หนองชุมแสงวิทยาคม กาฬสินธุ์
686 นาง ชนิกานต์ พลชา กุงเจริญพิทยาคม อุดรธานี
687 นาย นิพนธ์ ชุมพร กุงเจริญพิทยาคม อุดรธานี
688 นางสาว กาญจนาภัษฐ์ วงษ์สวรรค์ ราชประชานุเคราะห์ 14 หนองคาย
689 นางสาว นุชรี สุริสาร วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์
690 นาง สุรีพร ศิรินามมนตรี วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์
691 นาย ณัฐพัชร์ ถนิทประเสริฐกุล บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
692 นาย เศวตสิทธิ์ มูลสาระ คำเจริญวิทยาคม กาฬสินธุ์
693 นาง ยุพิน ศรีภักดิ์ กำแพง ศรีสะเกษ
694 นาง อัจฉราพร เจริญธนกุล นครพนมวิทยาคม นครพนม
695 นางสาว กันยารัตน์ ฉายวงษ์ นครพนมวิทยาคม นครพนม
696 นาย สัญญา เสนาพันธ์ พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
697 นางสาว รัศมี สุขผดุง พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
698 นาง สุชานาฏ วรรณพฤกษ์ เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
699 นาง วารยาณีย์ เพชรมณี เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
700 นาง บุญทัน วัฒนศักดิ์สกุล นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
701 นางสาว วัชรี ชารีชื่น นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
702 นาง ปรีชาภรณ์ อาณารัตน์ นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
703 นางสาว จุฑารัตน์ อุสาทรัพย์ กลันทาพิทยาคม บุรีรัมย์
704 นางสาว ศิริวรรณ เพชรเลิศ กลันทาพิทยาคม บุรีรัมย์
705 นาย เฉลียว สรสิทธิ์ โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย
706 นางสาว กฤษณา เครือเพียกุล โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย
707 นางสาว อาภรณ์ รักไทย น้ำสวยวิทยา หนองคาย
708 นาย ประวิทย์ แสงสุขวาว ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
709 นาง ภฑิลาพัทธ์ ศรีแก่นจันทร์ ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
710 นาง พรรณี คำงาม กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
711 นาย เจนณุวัฒน์ วิมุตกุล กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
712 นาย วิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร หนองสอพิทยาคม กาฬสินธุ์
713 นางสาว กรณษา อ่อนณะนัย หนองสอพิทยาคม กาฬสินธุ์
714 นาย สมร แดนระเบียบ โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี
715 นาง มนฤดี จูงพันธ์ โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี
716 นาง วนิดา ตติยะรัตน์ ธาตุพนม นครพนม
717 นาง ละอองแข มาทะวงษ์ พิศาลปุณณวิทยา ขอนแก่น
718 นางสาว อริศสา แสงพรมชารี ท่าดอกคำวิทยาคม บึงกาฬ
719 นางสาว ชณิฏตา อัคฮาด ท่าดอกคำวิทยาคม บึงกาฬ
720 นาย สุรศักดิ์ แก้วล้วน มัธยมโพนเพ็ก ขอนแก่น
721 นาง สุจิตรา ธรรมเนียม มัธยมโพนเพ็ก ขอนแก่น
722 นางสาว วันทนา วงศ์มั่น เดชอุดม อุบลราชธานี
723 นาง สุมาลี คุณโคตร เดชอุดม อุบลราชธานี
724 นาง อำไพ พลสงคราม นาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ
725 นาย นราธิป เจียมสงวน เลยพิทยาคม เลย
726 นางสาว สุภาพร คำสำแดง ผาเสวยรังสรรค์ กาฬสินธุ์
727 นาง ยุพา แสนเมือง นาอ้อวิทยา เลย
728 นาง ลำยอง อินใย นาอ้อวิทยา เลย
729 นาง อรอนงค์ ศรีมงคล นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
730 นาย เฉลิมพล ขันธวิชัย นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
731 นาย อาวุธ เคนแสนโคตร ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี
732 นาย สราญวิฐ นามบุดดี ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี
733 นาง สมใจ ปาณะวงศ์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
734 นาง ภัสรา จันโทมุข วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
735 นางสาว วรรณภา อริยา สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
736 นาง เอี่ยมศิริ สวัสดิ์ธรรม ผาอินทร์แปลงวิทยา เลย
737 นาย อภิสัณห์ พรมสอน ผาอินทร์แปลงวิทยา เลย
738 นางสาว วารุณี หนองห้าง หนองห้างพิทยา กาฬสินธุ์
739 นาย ศักดิ์ศรัณย์ สาทิพจันทร์ สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
740 นาง สมใจ วาพัดไทย สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
741 นาย บัณฑิต วิเท่ห์ มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
742 นาย ธนานัติ เปรมบุญ มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
743 นางสาว กานดา ตรงไธสง กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
744 นางสาว อภิญญา สดสร้อย กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
745 นาง สมพิศ ทิพย์สุนา คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
746 นาง สุนันทา พละมา มหาวิชานุกูล มหาสารคาม
747 นาย ศักดิ์อนันต์ อนันตสุข ตาเบาวิทยา สุรินทร์
748 นาย อนันต์ เดชโยธิน กัลยาณวัตร ขอนแก่น
749 นางสาว พรทิพย์ ศรีตระกูล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
750 นาย ฉลอง รักษาภักดี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
751 นางสาว อัจฉรา แซ่ปึ่ง บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ
752 นางสาว ริญญาทิพย์ ศิริมนตรี บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ
753 นาง ทิพวรรณ สุภักดี นาจานศึกษา ขอนแก่น
754 นางสาว อรพิน อุปเทพ นาจานศึกษา ขอนแก่น
755 นาง จารุชา รัชตสุภัค บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
756 นาย ภาณุวัชร ปุรณะศิริ บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
757 นาง จริยา ใยปางแก้ว ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น
758 นาย อุทิศ เชื้อบัณฑิต โนนศิลาพิทยาคม กาฬสินธุ์
759 นางสาว วัชรินทร์พร จันมณี กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู
760 นาง ดาวเรือง อุทัยพล กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู
761 นาง สุดตา ถิตย์ประเสริฐ มหาไชยพิทยาคม กาฬสินธุ์
762 นางสาว เบญญาภา สรรพโชติ ลังกาพิทยาคม นครพนม
763 นาย พรประเสริฐ ดวงเดือน พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
764 นาย เล็ก ขมิ้นเขียว ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
765 นาย ศิริชัย หอมดวง ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
766 นางสาว พัชรภรณ์ นะเวรัมย์ ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
767 นางสาว ชุติกร ธนาวัฒนากร พล ขอนแก่น
768 นางสาว ปวีณา ปราบมนตรี พล ขอนแก่น
769 นาง ชนัดดา ตาสำโรง พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
770 นางสาว ลักษณาวลัย ศรีนวล ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
771 นาย อภิรักษ์ ยิ่งยืน โพธ์ชัยทองพิทยาคม สกลนคร
772 นางสาว ขวัญฤทัย ไชยศรี โพธ์ชัยทองพิทยาคม สกลนคร
773 นางสาว มลิวรรณ บัวพิศ สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
774 นาง อรวรรณ มาลาศรี สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
775 นางสาว เพชรอุไร ชามาตร ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
776 นางสาว ประภาพร เขตบ้าน ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
777 นาง ทิพวรรณ จันทรเสนา ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
778 นาง จิราพรรณ เพียนอก บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
779 นาง ดารณี วงษ์นรา บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
780 นาง วนิตยา สุภาษิต พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
781 นาย สุรศักดิ์ อาจสาลี ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
782 นาง จิราพร บุญเต็มสุข ม่วงหวานพัฒนศึกษา ขอนแก่น
783 นาย ทรงศักดิ์ ชาวไพร นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
784 นาง เกิดพร ทองเปาว์ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
785 นาง มณฑาทิพย์ หงษ์หิรัญ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
786 นาย พุฒิพัฒน์ ชวาลธีรสิทธิ์ บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
787 นาง อาลิษา ยนต์พันธ์ เนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธุ์
788 นาย เมืองคร สิริสาร เนินยางประชาสามัคคี กาฬสินธุ์
789 นางสาว นรินทร โภคา เนินสง่าวิทยา ชัยภูมิ
790 นางสาว อุไรวรรณ รามศิริ ผาสามยอดวิทยาคม เลย
791 นาย ไพบูลย์ พงษ์จันทร์โอ ด่านอุดมศึกษา ศรีสะเกษ
792 พระครูสังฆรักษ์จันดี สุจนฺโท (แววศรี) บาลีสาธิตศึกษา มจร. อุบลราชธานี
793 พระสุภดล ฐิตสีโล (ฉันไชย) บาลีสาธิตศึกษา มจร. อุบลราชธานี
794 นาย ธนัญชัย ทุมสงคราม เขาแก้ววิทยาสรรพ์ เลย
795 นางสาว สุวคนธ์ ภูมาศ ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์
796 นาง แหวนทอง ชะนอบรัมย์ เทศบาล 2 (อีสานธีระวิทยาคาร) บุรีรัมย์
797 นางสาว ชญาธร ทรงประโคน เทศบาล 2 (อีสานธีระวิทยาคาร) บุรีรัมย์
798 นาง เกตุสุดา คราวจันทึก เทศบาล 2 (อีสานธีระวิทยาคาร) บุรีรัมย์
799 นางสาว สมพิศ ผาดไธสง จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
800 นาง นทสรวง พิมพ์ศรีจันทร์ สูงเนินพิทยาคม บุรีรัมย์
801 นางสาว กรภัคมน วึกประโคน สูงเนินพิทยาคม บุรีรัมย์
802 นาง กลอยใจ ศรีชนะ คลองเมืองพิทยาคม นครราชสีมา
803 นาง สิริกร แสงสว่าง คลองเมืองพิทยาคม นครราชสีมา
804 นางสาว ปภัสรา เตียงพลกรัง เชียงคาน เลย
805 นาง เยาวทิฎา กุศลมานิตย์ เชียงคาน เลย
806 นาย วิษณุ สุรสอน ไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์
807 นางสาว จิตรพร อัศวาวุฒิ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
808 นางสาว รุ่งอรุณ พลแสน คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
809 นาย ศุภชาติ ทอดภักดี เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
810 นางสาว ชญาณิศา ภูมาศ เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
811 นาย ดำเนิน มหาสะโร นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
812 นางสาว สุลัดดา อะเวลา นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
813 นาย ดาวเด่น เหลาผา เชียงกลมวิทยา เลย
814 นางสาว โฉมสุดา ยงยืน เชียงกลมวิทยา เลย
815 นาย ประจักษ์ อะนันทา นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
816 นางสาว จรีพร อนุศรี ศรีสงครามวิทยา เลย
817 นางสาว สุณา เกตุศรี ศรีสงครามวิทยา เลย
818 นาย เกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์ น้ำขุ่นวิทยา อุบลราชธานี
819 นางสาว ประกายมาศ เยาวเรศ โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร
820 นางสาว ปภาวรินท์ ธรรมสิทธิ์ โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร
821 นางสาว เจนจิรา จำปี เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
822 นาย ภักดี สุขพันธ์ ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
823 นาง บุษบา อาจวิชัย ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
824 นาง พิริยา นีลเซ่น หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
825 นางสาว รณิดา มหาจักษุ์ ร่มเกล้า สกลนคร
826 นางสาว ธัญญารัตน์ จูมแพง ร่มเกล้า สกลนคร
827 นางสาว พจนี เพชรพันธ์ บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
828 นางสาว เอมจิตร สมสืบ บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น
829 นางสาว พานทอง ทัพหงษา บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น
830 นาย สุรวุฒิ นักปราชญ์ ผาขามวิทยายน ขอนแก่น
831 นางสาว บุษยา แสงทอง ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
832 นางสาว กรรณิการ์ จันทร์อุไร ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
833 นาย ชัยวุฒิ ปทุมรังสรรค์ เสิงสาง นครราชสีมา
834 นางสาว โชษิตา ศิริมั่น เสิงสาง นครราชสีมา
835 นาง ปัญชรีย์ ดีแซง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี
836 นาย อัษฎาวุธ โภคาพานิช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อุดรธานี
837 นาง ผุสดี หาญประชุม ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
838 นาง ธันยภัทร ใจพร ศรีแก้วพิทยา ศรีสะเกษ
839 นาง ฐิติรัตน์ พรอินทร์ นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม
840 นาง วารุณี หอมหวล นาข่าวิทยาคม มหาสารคาม
841 นางสาว ดารารัตน์ พร้อมพรม มัธยมศรีลำเภาลูน สุรินทร์
842 นาง นางเพชรสุดา จันทรังษี พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
843 นาง จิราภรณ์ พรมบูรณ์ พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
844 นางสาว นริศรา โอชารส ศรีชมภูวิทยา บึงกาฬ
845 นาง เกสร เถียรสายออ วัดประชานิมิตร นครราชสีมา
846 นางสาว สุพิณยา อินทร์ผักแว่น วัดประชานิมิตร นครราชสีมา
847 นาง มยุรี ชะลอชล ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
848 นางสาว ธัญญาภรณ์ ลาฮาม ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
849 นาง นันดา เมืองมัจฉา ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
850 นาย สิทธิชัย ใจสุข ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
851 นาย ธนากร จันทพิมพ์ หนองซนพิทยาคม นครพนม
852 นาย กรกช โสภา สระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
853 นางสาว รัตนาพร ขาวนอก สระพังวิทยาคม ชัยภูมิ
854 นาย ชนม์วิบูลย์ มาตย์นอก เบญจมิตรวิทยา ขอนแก่น
855 นาง ลัดดาวัลย์ ปามุทา โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
856 นาง วราภรณ์ ประทุมทิพย์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
857 นาง นิตยา บูรพาพรพันธ์ ร่องคำ กาฬสินธุ์
858 นาย ณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
859 นาง อรนุช บุญเกษม ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
860 นาย กิตติ ทับขันต์ ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
861 นาง เตือนใจ วรรณปะโค บัวลาย นครราชสีมา
862 นางสาว นิภาดา พานะรมย์ โคกหล่ามวิทยา ศรีสะเกษ
863 นางสาว วรรณนิศา วันศรี โคกหล่ามวิทยา ศรีสะเกษ
864 นาย สรสิทธิ์ พรรณวงศ์ สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
865 นาง อังคณา เมตุลา สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม
866 นาง นิลลักษณ์ รักษาศรี หนองเหล็กศึกษา มหาสารคาม
867 นางสาว วัจนีย์ ดอกไม้ทอง กุดบงพิทยาคาร หนองคาย
868 นาง สุภาพร เอสส์ลีย์ กุดบงพิทยาคาร หนองคาย
869 นาง ยุคลทร โพธิ์ศรี บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
870 นาง ธนพร ฮดฤาชา หนองหินวิทยาคม เลย
871 นาย วีระชัย สดสุชาติ กุมภวาปี อุดรธานี
872 นางสาว วิมลรัตน์ ศิริกุล ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น
873 นางสาว เยาวพร ศรีระษา เขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
874 นาย มงคล สายแวว ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
875 นาง ทิพพาภรณ์ ศรีบุรินทร์ ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
876 นางสาว กนกลักษณ์ ศรีสุข นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
877 นาย พนมพันธ์ ไชยเพชร พังโคนวิทยาคม สกลนคร
878 นาย ธนปกรณ์ ป้องศรี พังโคนวิทยาคม สกลนคร
879 นาง เขมิกา กาฬจันทร์ นาคำราษฎร์รังสรรค์ นครพนม
880 นาง ณฐอร กองสีผิว กุมภวาปี อุดรธานี
881 นาง พรพรรณ สมชาติ เบ๊ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก อุบลราชธานี
882 นาง มยุรัด ปาปะกัง ซับสมบูรณ์พิทยาลัย ขอนแก่น
883 นางสาว วาสนา ประภาษี บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
884 นาย วีระพงษ์ ศรีโยธี บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
885 นาย อภิชาติ อุ่นเกิด บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น
886 นาง เพ็ญพักตร์ สุวรรณศรี บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น
887 นาย เกรียงไกร สวัสดิ์ไทย เซไลวิทยาคม เลย
888 นาย อดิศักดิ์ เอกตาแสง คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
889 นาง จีรติ ชาติแพงตา ธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์
890 นางสาว รวิวรรณ ดวงใจ บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
891 นาย สัมฤทธิ์ กุดวงษา บ้านตาอุด ศรีสะเกษ
892 นางสาว สุขสราญ เข็มทอง กัลยาณวัตร ขอนแก่น
893 นางสาว อณิสา เอี่ยมศรี กัลยาณวัตร ขอนแก่น
894 นาง ชนิดา สืบเสนาะ อุบลวิทยากร อุบลราชธานี
895 นาง จอมศรี สายสมบัติ อุบลวิทยากร อุบลราชธานี
896 นางสาว สิริพักตร์ สามารถเจริญ มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาไถ่ศึกษาชาย] ขอนแก่น
897 นางสาว วิชากร ชาญศรี มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [มหาไถ่ศึกษาชาย] ขอนแก่น
898 นางสาว โยทิกา บุญสินชัย หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
899 นางสาว โยทิกา บุนสินชัย หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
900 นาง สุกัญญา แจ้งหมื่นไวย์ บัวใหญ่ นครราชสีมา
901 นาง อารั น้อยนาม มารีย์วิทยา นครราชสีมา
902 นาย ธีระขัย งามทรัพย์ทวีคูณ มารีย์วิทยา นครราชสีมา
903 นางสาว พิศมัย แสงจันทร์เทศ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
904 นาง อัจฉรียา หินซุย ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
905 นาง บังอร มนตรี จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
906 นาย แสงศิลป์ วิไลลักษณ์ จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
907 นาง รุ่งทิวา คำแฝง สมสนุกพิทยาคม บึงกาฬ
908 นาย มนูญ ถาวรรัตน์ เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น
909 นาง พิสมัย นันทวิสิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
910 นางสาว อริศศา ดาทอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
911 นาง วริฏฐา ภูษิตวิทย์ กวนวันวิทยา หนองคาย
912 นางสาว อัจจิมา จรอนันต์ เลิงนกทา ยโสธร
913 นาง ธัญญนันต์ เตียวเจริญกุล เลิงนกทา ยโสธร
914 นาย สุนทร กองเพชร น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
915 นาง วิภาวี สร้อยคำ น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
916 นาง กันทิกา แก้วส่อง โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
917 นาง อรุณี โสส้มกบ โนนกอกวิทยา ชัยภูมิ
918 นางสาว อนัญญา โคตรสุวรรณ ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
919 นาย ธวัชชัย โคตรพันธ์ คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
920 นาย ศักฏิ์ชัย เชษฐบุตร แก่นนครวิทยาลัย 2 ขอนแก่น
921 นาง ประทุมเมศ ช่วงชิต แก่นนครวิทยาลัย 2 ขอนแก่น
922 นาย ยอดชาย พ่อหลอน มหาชัยวิทยาคม นครพนม
923 นาง รุ่งนภา แสนแก้ว มหาชัยวิทยาคม นครพนม
924 นาง นิภา ต่ายดำรงค์ บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
925 นาง เบญจมาศ ชนะน้อย บ้านหมากแข้ง อุดรธานี
926 นาย ชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
927 นาง สุภาพร โคตรมณี แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
928 นาย ณรงค์ศักดิ์ พิเดช หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
929 นางสาว ณภัทร รัศมีธรรม หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
930 นาง สุกานดา ภาระเวช สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
931 นางสาว ลำพูน สิงห์ขา สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
932 นาง นริษา เกษรัตน์ กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี
933 นางสาว สุทินา ขินานา กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี