รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

สำหรับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สถาบัน จังหวัด
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 นางสาว สุปรียา เหมือนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อุดรธานี
2 นาง มาลี ไชยเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3 นาย วรรษชน สีหบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี อุบลราชธานี
4 นาง ทิพวรรณ เจริญศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
5 นาง ศิโรวรรณ อินศร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
6 นางสาว รัชดา โสภาคะยัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
7 นาง วิชชุดา มงคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี
8 นาง จำลอง ชูโต มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี
9 นาง พวงผกา อินทร์เอี่ยม มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี อุดรธานี
10 นาง เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
11 นาง จุรีรัตน์ กอเจริญยศ มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
12 นาย ณัฐพล ดำรงเชื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ชัยภูมิ
13 นาย ศุภสิทธิ์ ลินทมาตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
14 นางสาว จิราภรณ์ ผันสว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
15 นาย สุบัน มุขธระโกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
16 นางสาว กนกอร บุญมี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
17 นาย ทศพล ค้ำชู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์
18 นาง นิรดา งามพานิชกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สุรินทร์
19 นาง สิริภักดิ์ สมใจเพ็ง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
20 นาง วรรณี วิลาชัย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
21 นาย พงศกร ทวันเวช วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น
22 นางสาว ปานศิริ พูนพล วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น
23 นางสาว อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย
24 นางสาว บุญเลี้ยง สุพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เลย
25 นาย จักรกฤษณ์ จันทรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม มหาสารคาม
26 นาง นิตยา ชมภูวิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม
27 นางสาว ณัฐรดี ชมภูวิเศษ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม
28 นางสาว เจนจิรา กัลยารัตน์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น
29 นางสาว รัตนา แจ่มจำรูญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
30 นางสาว วลัยพร ขันตะคุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา
31 นาง พจมาน ชำนาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร
32 นาง เกษร ขาวสีจาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร
33 นาง นิตยา พลศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
34 นาง เจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
35 นาง ชาติหญิง กสิบาล มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
36 นางสาว นิยรัตน์ ชิณสาร มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
37 นาง สหัสา พลนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
38 นาย เจษฎา โพนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
39 นาง กาญจนา ปินตาคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชียงราย
40 นางสาว ทิพวรรณ จันทสิทธิ์ มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
41 นางสาว ศศิธร สิงห์พรหมสาร มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม
42 นางสาว พัทริยา ศุภอุดร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สกลนคร
43 นางสาว หัทญา ยุตรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สกลนคร
44 นางสาว ประดับพร สอนสมนึก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สกลนคร
45 นาย เอกชัย ธีรภัคสิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
46 นาง ฐานิดา พาราษฎร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
47 นาง ศิริพร แสนศรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สกลนคร
48 นาง พิริยากร คล้ายเพ็ชร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น
49 นางสาว สายสุดา จันหัวนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ขอนแก่น
50 นาย อดุลย์ ทองแกม วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
51 นางสาว รติพร มีชัย วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี
52 นาง สุวิษา บัวนาเมือง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มหาสารคาม
53 นางสาว สุชิลา สวัสดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม
54 นาย บุญ ชมภู สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มหาสารคาม
55 นาย กิตติภูมิ สวยกลาง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
56 นาย ทินกร ครองเชื่อ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา
57 นางสาว ภัคธมล ศิรอรุณภัทร วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
58 นางสาว สุนิญา สอนจันดา วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา
59 นาย คมวัฒน์ รุ่งเรือง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ สุรินทร์
60 นาย วรรณชาติ ตาเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์ สุรินทร์
61 นาย ธีรวีร์ มรกตเขียว วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
62 นางสาว กรองทอง นามวิเศษ วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี