รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

สำหรับกลุ่มผู้ปกครอง และ ผู้สนใจทั่วไป

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1 นางสาว ศุภรัตน์ นิจประทุม
2 นาย ชัยวิวัฒน์ เบญมาตย์
3 นางสาว ชมพูนุช เบญมาตย์
4 นาง นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์
5 นาย อุโฆษา บุบผาพรหมราช
6 นาย ประวิทย์ ปานทอง
7 นาง สุพาพร วัฒนศรี
8 นาย ธนพล พรหมคนซื่อ
9 นาย ณัฐพล หงษ์ทอง
10 นาย นิสงฆ์สวรรค์ ภูแย้มไสย์
11 นางสาว อุไรวรรณ พิจารโชติ
12 นาง พนิตนาถ เหล็กโคกสูง
13 นาย พิษณุวัรช์ สวัสดี
14 นางสาว ปพิชญา เฉลยพนิต
15 นาง วิไลลักษณ์ ชูสกุล
16 นาย อดุลย์ศักดิ์ สาริบุตร
17 นางสาว ชวนพิศ สุวรรณบุตรวิภา
18 นางสาว ลลิตา สุวรรณบุตรวิภา
19 นาง จันทิกา เลิศคุณลักษณ์
20 นาย วิชา เลิศคุณลักษณ๊
21 นาง มาลินี อรุณรุ่งศรี
22 นางสาว กัญญ์ณพัชญ์ อรุณฉายพงศ์
23 นางสาว สุภาวิณี โสภิณ
24 นาย ธีรศักดิ์ เรืองจรัส
25 นางสาว ศิริพร งอยภูธร
26 นาย พงศธร ศรีหทัยกุล
27 นาง ฐิติมญชุ์ โสดก
28 นาง วัลภา แก้วกียูร
29 นาย ภราดร เทพสุภา
30 นาย ขจรศักดิ์ ดาแพง
31 นางสาว กิดาการ ศรีสุภาพ
32 นาย อร่าม ศรีสุภาพ
33 นาง บังอร ศรีสุภาพ
34 นาย กิตติศักดิ์ บุษบงค์
35 นาย กิตติพงษ์ เค้าสงค์
36 นาย ธวัชชัย แพงอานนท์
37 นาง วณัสนันทร์ พลรงค์
38 นาง หฤทัย ทบวงษ์ศรี
39 นาง จีรนันท์ เชื้อนานนท์
40 นาง อุรุวดี พรหมโคตร์
41 นางสาว สุดธิดา ตันติวิเศษศักดิ์
42 นาง รังสิมา ไตรวรวงศ์
43 นาง อำนวยพร ลากูล
44 นางสาว เอกมณี สุธรรมโน
45 นาย ปริญญา ไชยศรี
46 นาย กณสิทธิ์ จตุเทน
47 นาย บารมี ไพกระโทก
48 นาย จิรโชติ รุ่งหิรัญกนก
49 นาย ศายฝน จันทะบุตร
50 นาย สุทธิ ศศิพงศ์อนันต์
51 นาง เอมอร ศศิพงศ์อนันต์
52 นาย วรรณรงค์ แก้วประกอบ
53 นาง อรพิน ชารีศรี
54 นาง สุกัญญา นำชัยทศพล
55 นาย สุรศักดิ์ นำชัยทศพล
56 นางสาว กาญจนา วจีปิยนันทานนท์
57 นาย อรรณพ ทังสมบัติ
58 นาง ธนิษฐา อุดมพานิช
59 นาย รังสรรค์ ชารีศรี
60 นาง บุณยานุช เบญจพลพันธ์
61 นางสาว วริศรา ชูหมุน
62 นางสาว กมลวรรณ หมอกกระโทก
63 นางสาว ปรีนาภรณ์ ดวงกระจาย
64 นางสาว พิมพ์ลภัส หลอดกระโทก
65 นางสาว นทพรรณ ทองอ่อน
66 นางสาว ชุติกาญจน์ ผิวแดง
67 นาง นัยนา ใหม่คามิ
68 นางสาว สุจิตราภรณ์ วงษ์ศรีแก้ว
69 นาย สัณฐิติ บุญศรี
70 นาย อภิสิทธิ์ ทีปภูเขียว
71 นาย อดิศักดิ์ แก้วประดิษฐ์
72 นางสาว พิมพ์ฤทัย พินิจ
73 นาย เมธี เทศารินทร์
74 นาย ธนพล เดิมทำรัมย์
75 นางสาว ธัญพร คงกุทอง
76 นางสาว วลัยรัตน์ หาวกระโทก
77 นางสาว ปัญชลี จันทร์แรม
78 นาย ณรงค์ชัย อุณาวงค์
79 นางสาว กชกร เจตินัย
80 นาย ดำรงพล พันธุ์กิติยะ
81 นาย ปกรณ์ กัลปดี
82 นาย นาคินทร์ ต๊อดแก้ว
83 นาย พีรพล พวงทวี
84 นาง เลิศลักษณ์ จันทร์เขียว
85 นาง ยุพาพร โพธิสาร
86 นาย นราธิป ประสมบูรณ์
87 นาย ภัทรพงษ์ บุญจอง
88 นางสาว บุษรินทร์ คำประวัติ
89 นางสาว อรวรรณ ขำผา
90 นางสาว พรชิตา อ่อนโก้ก
91 นาย สินไชย หมู่บ้านม่วง
92 นาง ธันยนันท์ พันธ์วัน
93 นาง กิรณา แต้อารักษ์
94 นาย ปรีดา แต้อารักษ์
95 นาย พิทักษ์ รับขวัญ
96 นาย พรหมวิศเนตร สัตถาผล
97 นาย สุวรรณ อุดนอก
98 นางสาว ศุภรักษ์ นามเทพ
99 นางสาว รัตนา จิว
100 นาย อาทิตย์ พรมราช
101 นาง พัชรมัย พิพัฒน์ไชยศิริ
102 นาง ยุพดี สินมาก
103 นาย พิเชฐ เลดิ่ง
104 นางสาว สุทธิดา ทุมพงษ์
105 นางสาว ปุณมนัส จงประสม
106 นาง เตือนจิตร แพงมา
107 นาย เฉลิมชัย ทนงศักดิ์
108 นางสาว มัลลิกา อุชี
109 นาง กรรณิการ์ ตั้งเจริญ
110 นาง ธิดา สิงห์โตแก้ว
111 นางสาว ภัทรพร จันดา
112 นางสาว อาภาภัทร กาญจนะสันติสุข
113 นางสาว จิรัชญา เจริญไชย
114 นางสาว วรรัตน์ คำสุวรรณ
115 นางสาว ทองชลพรรษณ์ กิ่งพลอยเดิม
116 นางสาว ศิริวรรณ ส่วนบุญ
117 นางสาว กัญญาณี แถวพันธ์
118 นาย สหัสวรรษ อุตระ
119 นางสาว สุชานันทร์ จันทร์นุวงศ์
120 นางสาว ธนัญพร นามบุรี
121 นางสาว ดร น้องนุช สารภี
122 นางสาว อัมพร โด่งดี
123 นาง มณฑาทิพย์ หงษ์หิรัญ
124 นาง ดร อุษา กลมพันธ์
125 นางสาว สุภัทรา สิมะลี
126 นาย กิ่งพงษ์ นครพรหม
127 นาง วีรวรรณ รุจิจนากุล
128 นาง ดารุณี ปักเข็ม
129 นาย พงษ์ศักดิ์ แก้วกุลชัย
130 นาง มิ่งขวัญ ภูหงษ์ทอง