โครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS’62)

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม COLA 109 (ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล

      การดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Center Admission System) หรือระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561 เป็นการใช้ระบบใหม่เป็นครั้งแรกย่อมมีปัญหาในการดำเนินการที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นและทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการในปีแรกเป็นอย่างดี และมุ่งหวังที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างราบรื่นและแก้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการในปีการศึกษา 2561 ด้วยการคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำแนวทางในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2562 โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางดังกล่าวเพื่อปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจึงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 (TCAS’62) ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

2) เพื่อปรับปรุงแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ให้ดียิ่งขึ้นและสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันกับปัญหาการดำเนินการในปีการศึกษา 2561 โดยคงไว้ซึ่งหลักการที่ดีของระบบ TCAS ไว้

3) เพื่อให้ที่ประชุมอธิการบดีมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และสามารถประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในระบบ TCAS’62 อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4) เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจต่อบทบาทของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยในการเป็นตัวกลางและผู้ประสานงานในระบบ TCAS และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

3. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น 4 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นักเรียน ได้แก่ นักเรียนที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวและ/หรือกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS และนักเรียนที่ผ่านกระบวนการของระบบ TCAS แล้ว ประมาณ30 คน คลิกที่นี่เพื่อสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มนักเรียน2) กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ผู้ปกครอง ได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวและ/หรือกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ประมาณ 30 คน คลิกที่นี่เพื่อสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มผู้ปกครอง3) กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย โรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการและครูแนะแนวโรงเรียนโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียนที่กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมตัวและ/หรือกระบวนการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบ TCAS ประมาณ 120 คน คลิกที่นี่เพื่อสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มโรงเรียน


4) กลุ่มที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาและคณะ/สาขาวิชา ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มสำคัญเพราะเป็นผู้ดำเนินการและกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลายรอบการรับเข้า ประมาณ 70 คน คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา


**แต่ละโรงเรียนหรือสถานบันอุดมศึกษาถ้าจะเข้าร่วม 2 ท่าน ต้องสมัครทั้ง 2 ท่านในครั้งเดียวกัน เพราะระบบจะให้สมัครโรงเรียนหรือสถาบันละครั้งเท่านั้น**


5) กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่สังกัดคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ TCAS คลิกที่นี่เพื่อสมัคร ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา


มีปัญหาในการสมัคร แจ้งปัญหาได้ที่ chaisupap@kku.ac.th

4. วิธีการดำเนินงาน

การบรรยาย/อภิปราย

5. สถานที่จัดงาน

ณ ห้องประชุม COLA 109 (ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

08.00 – 08.45 น.

ลงทะเบียน พร้อมรับอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
08.45 – 09.15 น. พิธีเปิด
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช
ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.15 – 11.15 น. ประชาพิจารณ์
1. การกำหนดรอบและระยะเวลาในแต่ละรอบ TCAS’62
2. รูปแบบและวิธีการของแต่ละรอบ
3. การยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์ และระบบเคลียริ่งเฮ้าส์
4. ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดย คณะผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม